Recente en toekomstige wijzigingen omtrent het werken in en met overheidsopdrachten

Boeken-basisopleiding-overheidsopdrachten

Op 8 februari 2023 werden heel wat wijzigingen aan de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten doorgevoerd. Marc De Caster maakte voor jou een gestructureerd overzicht in chronologische volgorde op basis van de datum van inwerkingtreding.

Vanaf 26 februari 2023

Bij een beslissing tot niet-gunnen, al dan niet met het herbeginnen van de procedure (desnoods op een andere wijze):

– de beslissing tot niet-gunnen aankondigen via een aankondiging van gegunde opdracht of een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht (voor raamovereenkomsten, model nog te bepalen bij koninklijk besluit), binnen 30 dagen na de beslissing.
– dit geldt niet voor opdrachten van beperkte waarde (raming < 30.000 euro), wel voor alle andere opdrachten!

Vanaf 26 februari 2023

Bepalingen omtrent de streefcijfers voor de aankoop, leasing, huur of huurkoop van voertuigen en voor bepaalde diensten (vervoer, vuilnisophaling, pakketvervoer, post- en pakketbezorging).

Vanaf “begin september” 2023

Nieuw e-Procurement platform (Federal Public Service – eProcurement / Welkom op e-Procurement (publicprocurement.be).
De gegevens van het huidige platform migreren, maar niet de ingediende offertes en de rollen die een aankoper heeft!
Vanaf de lancering van het nieuwe platform blijven alleen de nog lopende dossiers beschikbaar om af te ronden.

Vanaf 1 september 2023

Verplicht gebruik van elektronische middelen, ook voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking onder de Europese drempels, voor zover er offertes (kunnen) worden ingediend (bvb. niet aankoop op een grondstoffenmarkt)!

Dit geldt niet voor opdrachten van beperkte waarde (raming < 30.000 euro).

Vanaf 1 september 2023

Voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempels MOET een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht (model nog te bepalen bij koninklijk besluit)  gepubliceerd worden, binnen 30 dagen na sluiting van de overheidsopdracht of raamovereenkomst (niet voor de opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst).

Dit geldt niet voor opdrachten van beperkte waarde (raming < 30.000 euro).

Vanaf 31 december 2023

Oprichting van een Comité om “het aanspreekpunt” bij te staan en een plan op te maken met typevragen, bewijsstukken, beoordelingen en kwantitatieve indicatoren tot staving van een toezichtrapport voor de europese commissie (op 18/4/2017, 18/4/2020, 18/4/2023, 18/4/2026, …).

Vanaf 1 januari 2025

Uiterlijk op 15 februari van elk jaar bezorgt de aanbestedende overheid aan “het aanspreekpunt”:

– de totale waarde van de opdrachten die werden gegund op grond van raamovereenkomsten gedurende het voorafgaande jaar;
– opgesplitst per begunstigde onderneming (op basis van het kbo-nummer);
– opgesplitst naargelang het gaat om opdrachten voor werken, leveringen of diensten.

Vanaf 1 januari 2025

De aanbestedende overheid bezorgt aan “het aanspreekpunt” uiterlijk op 15 februari, voor opdrachten van beperkte waarde (raming <30.000 euro) die werden gesloten in het voorafgaande jaar:

– de totale waarde;
– opgesplitst per begunstigde onderneming (op basis van het kbo-nummer) (ALS BIJ meerdere begunstigden in een combinatie niet kan opgesplitst worden: melding MAKEN);
– opgesplitst naargelang het gaat om opdrachten voor werken, leveringen of diensten.
– GELDT NIET ALS GUNNINGSBEDRAG <3.000 euro.

Nood aan een opleiding overheidsopdrachten? Schrijf je nu in voor onze opleiding overheidsopdrachten elementaire beginselen die start op 8 mei 2023!

Deze vind je wellicht ook leuk