Nieuwigheden overheidsopdrachten september 2023

Afbeelding-overheidsopdrachten-391x260

Het Koninklijk besluit van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Het Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies

Bij wet van 18 mei 2022 die de “basiswet” van 17 juni 2016 wijzigde, werd een Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies opgericht, met ingang van 31/12/2023 (maar de Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan die datum).

De taken van dit Comité zijn onder meer:
– het Aanspreekpunt bijstaan in het kader van de opmaak van het periodiek (3-jaarlijks) rapport dat bestemd is voor de Europese Commissie, welk rapport onder meer de resultaten van steekproefsgewijze monitoringactiviteiten inzake de toepassing van de regels betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten omvat;
– de opmaak van een plan waarin de typevragen, bewijsstukken, beoordelingen en kwantitatieve indicatoren worden aangegeven die aangewend zullen worden ter staving van het voormeld toezichtrapport.

Bij het Koninklijk besluit van 13 augustus 2023 wordt de samenstelling van het Comité vastgesteld:
1° één afgevaardigde van de federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, die eveneens tussenkomt als Voorzitter;
2° twee afgevaardigden van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;
3° twee afgevaardigden van de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die onder meer tussenkomen voor de monitoring van het luik KMO-participatie;
4° één afgevaardigde van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling;
5° één afgevaardigde van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.
De volgende Regeringen, diensten of instanties kunnen eveneens telkens één persoon in het Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten afvaardigen :
1° het Rekenhof;
2° de Belgische Mededingingsautoriteit;
3° de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de Federale Gerechtelijke Politie;
4° de Federale Interneauditdienst;
5° de Federale Ombudsman;
6° de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;
7° de Vlaamse Regering;
8° de Waalse Regering;
9° de Regering van de Franse Gemeenschap;
10° de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
11° de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.
In afwijking van het eerste lid mag de Vlaamse Regering een tweede afgevaardigde aanduiden.
Voor elke afgevaardigde wordt tevens één plaatsvervanger voorgedragen door de in het eerste en tweede lid bedoelde Regeringen, diensten of instanties. Als een afgevaardigde verhinderd of afwezig is, kan hij worden vervangen door zijn plaatsvervanger.
De afgevaardigden en de plaatsvervangers worden door de Eerste Minister benoemd.

De hiervoor bedoelde afgevaardigden en plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van zes jaar. Hun mandaat neemt, behoudens in de gevallen bedoeld in het tweede en derde lid waarbij een mandaat wordt voortgezet, op hetzelfde moment aanvang.
Indien het mandaat van een afgevaardigde voortijdig wordt beëindigd, zet zijn plaatsvervanger dit mandaat voort tot het einde van de aanvankelijk vastgelegde termijn. Indien dit niet mogelijk is wordt een andere afgevaardigde aangeduid om het mandaat voort te zetten.
Indien het mandaat van een plaatsvervanger voortijdig wordt beëindigd, of deze laatste het mandaat voortzet van een afgevaardigde overeenkomstig het tweede lid, kan een nieuwe plaatsvervanger worden aangeduid om het mandaat van de aanvankelijke plaatsvervanger voort te zetten tot het einde van de aanvankelijk vastgelegde termijn.

De inwerkingtreding is bepaald op tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad (22/8/23), dus op 1 september 2023.

Vereenvoudigde aankondigingen van gegunde opdracht

Het Koninklijk besluit van 13 augustus 2023 voegt een artikel 23/1 in in het Koninklijk besluit plaatsing in de klassieke sectoren (18/4/2017), dat bepaalt, via verwijzing naar een (nieuwe) bijlage 5/1 bij het K.B. van 18/4/2017, welke inlichtingen de vereenvoudigde aankondigingen van gegunde opdracht moeten bevatten.

Die inlichtingen zijn:
1. Naam, identificatienummer, adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid.
2. Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of dat het om een andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat.
3. Titel van de opdracht
4. Voornaamste CPV-code en type opdracht (werken, leveringen, diensten).
5. Beschrijving van de overheidsopdracht: aard en omvang van werken, aard en hoeveelheid of waarde van leveringen, aard en omvang van diensten. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt. Indien van toepassing, beschrijving van eventuele opties.
6. Het type plaatsingsprocedure.
7. Indien van toepassing, vermelding of:
  a) het om een raamovereenkomst ging,
  b) het om een dynamisch aankoopsysteem ging.
8. Datum van sluiting van de opdracht(en) of van sluiting van de raamovereenkomst(en).
9. Aantal ontvangen offertes
10. Per gunning, de naam, het identificatienummer en adres van de begunstigde(n) met inbegrip van informatie of de opdracht eventueel is gegund aan een combinatie van ondernemers (joint venture, consortium of andere). Het voormelde identificatienummer komt, voor de Belgische ondernemers, overeen met ondernemingsnummer dat wordt toegekend bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
11. Waarde van de begunstigde offerte(s)
12. Verwijzing(en) naar eerdere bekendmakingen in het Bulletin der Aanbestedingen ten aanzien van de in deze aankondiging/kennisgeving bekendgemaakte opdracht(en).
13. Overige relevante informatie.

Aankondigingen van gegunde opdracht

In de bijlage 5 bij het K.B. van 18/4/2017, dat de inlichtingen bepaalt die in aankondigingen van gegunde opdrachten moeten worden opgenomen, wordt ook het identificatienummer van de onderneming toegevoegd.
In om het even welke vorm van samenwerking tussen ondernemingen (joint venture, consortium, maatschap, …) moet het identificatienummer van elke deelnemende onderneming vermeld worden.

Tevens wordt de vermelding van “de waarde van de begunstigde offerte(s) of de hoogste en de laagste offerte die bij de gunning(en) in aanmerking zijn genomen” vervangen door “de waarde van de begunstigde offerte(s) en de hoogste en de laagste offerte die bij de gunning(en) in aanmerking zijn genomen”

Deze bepalingen treden in werking op 1 september 2023.

Proces-verbaal van opening van de offertes

Het Koninklijk besluit van 13 augustus 2023 voegt toe aan het K.B. van 18/4/2017 dat:
– het proces-verbaal van opening van de offertes ook het identificatienummer van de onderneming moet bevatten.
– in het geval dat een offerte afkomstig is van een combinatie van ondernemingen, zoals een joint venture, consortium, maatschap of een andere vorm van samenwerking tussen ondernemingen, het identificatienummer van alle deelnemende ondernemingen wordt geregistreerd.
– het identificatienummer van de onderneming, voor de Belgische ondernemingen, overeenkomt met het ondernemingsnummer dat wordt toegekend bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het (elektronische) proces-verbaal wordt door de aanbestedende overheid op gestructureerde wijze doorgestuurd via de door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning ter beschikking gestelde elektronische toepassing.

Deze bepalingen treden in werking op 1 september 2023.

Marc De Caster

Deze vind je wellicht ook leuk