Hoe voer je een belevingsonderzoek of tevredenheidsonderzoek?

Wat is een belevings- of tevredenheidsonderzoek?

Dit onderzoek is ideaal om de vinger aan de pols te houden over:

Hoe kan Vonk jou ondersteunen bij dit onderzoek?

Vonk maakt een mix van het verwerken van data (kwantitatief onderzoek) en het luisteren naar de medewerkers (kwalitatief onderzoek).

Voorstel van aanpak

Stap 1: Intake

We starten met een intake met de stuurgroep. Onze ervaring leert dat in deze stuurgroep zowel leidinggevenden, medewerkers én bestuurders een zinvolle bijdrage kunnen leveren.
Er kan ook geopteerd worden om klanten in de stuurgroep te betrekken.

Stap 2: Data analyse – verzamelen kwantitatieve gegevens

Voor de start van het project is het nodig dat de consultant zich inwerkt in de specifieke setting van de organisatie.

Hierbij worden de structuur en de voornaamste processen van de organisatie bestudeerd.

Handige documenten hierbij zijn: organogram, personeelsbehoeftenplan, meerjarenplan, actieplan, documentatie uit eerdere projecten die nuttig kan zijn.

Daarnaast is het zinvol om een aantal kerncijfers onder de loep te nemen. Dit kan gaan over resultaten van tevredenheidsmetingen, verloop, ziekte, enz…

Stap 3: belevingsonderzoek – kwalitatieve gegevens

INFOSESSIES VOOR ALLE MEDEWERKERS

We informeren alle medewerkers tijdens een infosessie.

Het is belangrijk om de medewerkers goed te informeren. Zo krijg je geen onrust in de organisatie en schep je de juiste verwachtingen scheppen.

Tijdens de infosessie lichten we de inhoud en het verloop van het project toe. Wat mag men als resultaat verwachten? Hoe kan men zijn steentje bijdragen / hoe wordt men betrokken?

Het is mogelijk om verschillende sessies te organiseren, zodat zoveel mogelijk medewerkers kunnen aansluiten.

BEVRAGING

We stellen meestal een online bevraging voor van alle betrokken medewerkers. De stuurgroep stelt de vragen op zodat alle facetten voldoende in beeld komen.

Zo krijgen we zicht op hoe de organisatie werkt: hoe werken medewerkers, hoe streeft men naar kwaliteit, hoe wordt klantgerichtheid ingevuld… Tevens polsen we naar verbetervoorstellen.

De bevraging richt zich tot ALLE medewerkers en verwerken we anoniem.

INTERVIEWS: STEEKPROEF

De interviews bereiden we voor in overleg met de stuurgroep. Binnen Vonk wordt overlegd door de verschillende consultants die de interviews afnemen.

We nemen de resultaten van de bevraging door en nodigen een steekproef van deelnemers aan de bevraging uit, voor een individueel interview van 30 minuten.
Indien nodig komen we hiervoor met verschillende Vonkconsultants om de interviews simultaan te laten verlopen. Alle consultants hanteren dezelfde vraagstelling en methodiek.

De steekproef wordt samengesteld door Vonk. Dit gebeurt anoniem en via willekeurige aanduiding.

Volgende criteria worden hierbij in overweging genomen:

Tijdens de intake spreken we af op welke locatie de interviews plaats vinden. Op een neutrale plek interviewen zorgt ervoor dat de geïnterviewden hun professionele activiteiten meer vanop afstand kunnen bekijken.

SLOTSESSIE VOOR IEDEREEN

Net zoals er infosessies waren bij de opstart, wordt op het einde van het traject een slotsessie ingericht met het oog op het informeren van de medewerkers. Hierin koppelen we de resultaten van de bevraging terug.

Stap 4: opmaak rapport

De resultaten van de data-analyse (vragenlijst + interviews) worden samen genomen en geanalyseerd.
Dit doen we enerzijds via deskwork door Vonk en anderzijds door aftoetsing en terugkoppeling naar de algemene directie en de HR-dienst van de organisatie.

Naast de kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen bevat het rapport adviezen voor een alternatieve aanpak.

Binnen Vonk overleggen we met alle betrokken consultants om tot een kwalitatief eindresultaat te komen.

De resultaten schrijven we neer in een rapport en bezorgen we aan de opdrachtgever.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60