Hoe pak je verandering aan?

Hoe pak je verandering aan?

De principes van verandermanagement

De basisvisie is dat veranderen en leren samenvallen.

Mensen zijn te motiveren om te leren/te veranderen als je ze maar weet te raken of hun aandacht weet te trekken. We volgen de idee van Kotter[1] die stelt dat de kern van verandering ligt in de emotie. Mensen veranderen omdat ze feiten te zien krijgen en/of ervaringen opdoen die hun gevoelens veranderen.


[1] Kotter, J.P. 1996. Leading change. Harvard Business Press

Drie kernwoorden bij verandering: zien, voelen en veranderen

 • ZIEN: door in het oog springende, aanlokkelijke situaties of schetsen, het probleem/de opdracht/de uitdaging visualiseren.
 • VOELEN: door het ‘zien’ groeit bij de betrokkenen vertrouwen, optimisme en geloof in het effect van verandering.
 • VERANDEREN: de nieuwe gevoelens veranderen of versterken nieuw gedrag, dat soms heel anders is. Wanneer het vertrouwen sterker is gaat men nieuw gedrag uitproberen; de positieve effecten versterken op hun beurt het vertrouwen en de veranderbereidheid.

Doorheen het hele veranderproces is het cruciaal om gevoelens te versterken die motiveren of die mensen aanzetten tot nuttige acties.

De emotionele reactie geeft mensen energie om de verandering verder mee gestalte te geven.

Cruciale elementen bij verandermanagement

Een verandertraject bestaan uit enkele cruciale elementen:

 • Het installeren van urgentiebesef
 • Een trekkersgroep vormen
 • Een gemeenschappelijk doel creëren
 • De verandervisie duidelijk communiceren
 • Een draagvlak creëren
 • Mikken op kortetermijnsuccessen

Hoe Vonk jou kan ondersteunen bij een verandertraject:

Vonk begeleidt processen en heeft veel ervaring met verandermanagement.

Wij ondersteunen jou bij volgende elementen van een veranderproces:

 • Begeleider:
  De consultant van Vonk treedt op als begeleider van het traject van a tot z.
 • Keuzes:
  Vonk legt de kwesties op tafel die moeten besproken worden, geeft aan welke mogelijke antwoorden of oplossingen er zijn, en helpt bij het maken van een keuze, zonder echter de autonomie van het klant in vraag te stellen of over te nemen.
 • Consistenties:
  Vonk bewaakt de consistentie van het geheel. We geven aan waar mogelijke inconsistenties zitten en op welke wijze deze kunnen vermeden op opgelost worden. De ene keuze impliceert dat de opties bij een andere kwestie kunnen verminderen.
 • Methodieken:
  Vonk reikt de nodige methodieken aan om tot een goed eindresultaat te komen, zowel in de projectgroep als tijdens workshops. We beschikken over een grote toolbox aan methodieken en kiezen hieruit de methodiek die het best geschikt is om de doelen van de klant te realiseren.
 • Wat mag en wat moet:
  Alhoewel Vonk geen juridische partner is, zijn we toch op de hoogte van de belangrijkste juridische lijnen inzake het recht op feedback. Van hieruit geven we richting aan het resultaat en weten we waar de klant eigen keuzes mag maken (mag) en waar de klant regelgeving moet volgen (moet).
 • Betrokkenheid:
  We vinden het bij Vonk belangrijk dat er een systeem wordt uitgewerkt dat tegemoet komt aan zoveel mogelijk bekommernissen van stakeholders.
  Hiertoe werken we met een participatief traject, waarbij mensen uit verschillende groepen betrokken worden, hun stem kunnen laten horen en hun steentje bijdragen aan het eindresultaat. Zo bereiken we dat het resultaat maximaal gedragen is.

Onze werkwijze bij opstart van een traject:

Voorafgaand aan het opmaken van de offerte komen we langs voor een verkennend gesprek.

Na goedkeuring van offerte stellen we een projectgroep samen, die het traject van a tot z mee vorm geeft. Ook wordt een interne projectleider aangeduid bij de klant, die fungeert als aanspreekpunt.

De projectgroep is de kerngroep die dit project uitvoert. Het gaat om een mix van leidinggevenden, beleidsmakers en eventueel medewerkers. Belangrijk is dat deze projectgroep over voldoende mandaat beschikt om stappen in het project te mogen zetten. Dit wordt vooraf afgetoetst met het bestuur en indien nodig ook tussentijds. (bv indien wijziging van mandaat nodig)

Om de stand van zaken van een project op te volgen en op een gestructureerde manier te rapporteren maken we gebruik van een A3 projectplan.

Als startschot van het project is er een intake met de projectgroep, waarin de grote krijtlijnen worden uitgezet. Verder verduidelijken we de wederzijdse engagementen en maken we afspraken voor het verloop van het traject.

Een belangrijk aspect is het concreet omschrijven van de doelen van het traject:

 • Welke concrete resultaten wil de klant?
 • Welke effecten wil de klant zien in de organisatie?
 • Wat wil de klant net vermijden?

Om overzicht te houden werken we bij grote projecten met een high level projectplan. Hierbij zijn concrete acties, subacties en doelen op een tijdslijn uitgeschreven.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 0496 91 46 79