Kennisopleiding

Vonk organiseert kennisopleidingen rond de volgende thema's

Alle opleidingen op een rijtje

Kennisopleiding


Aan de slag met personeelsbehoefteplanning – start 28 januari 2020

Met een personeelsbehoefteplan brengen we in kaart welke personeelsbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) er bestaat om de doelen van de organisatie te bereiken. Het geeft je een overzicht van de medewerkers die je best aanwerft, wanneer je dat best doet en welke profielen het meest geschikt zijn voor jouw organisatie. Een personeelsbehoeftenplan bewijst zijn nut wanneer je een overzicht wil verkrijgen van de te ondernemen stappen om medewerkers met de meest geschikte talenten te hebben binnen je organisatie. Deze talenten kunnen in de organisatie aanwezig zijn, je kan ze ontwikkelen bij het bestaand personeel en je kan nieuwe talenten binnenhalen door een nieuwe aanwerving.

Archiefbeheer – Specialisatie – start 9 september 2019

Werk je in een archiefdienst en heb je al de basisopleiding archief gevolgd of heb je reeds voldoende praktijkervaring? Tijdens deze opleiding verwerf je de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om in een archiefdienst te werken.

Basisopleiding overheidsopdrachten – start 4 mei 2020

In deze opleiding leer je de wetgeving overheidsopdrachten kennen en leer je ze toepassen. Na het verklaren van begrippen komt de praktijk aan bod: de juiste procedure kiezen, een bestek opmaken, de informatie verwerken en een keuze maken, toezien op de uitvoering ...

BBC 2020 – Bijzondere verrichtingen – start 14 oktober 2019

Deze training gaat nader in op het boeken van bijzondere verrichtingen en eindejaarsverrichtingen.

Beter online communiceren over je evenementen – 17 september 2020

Planning is alles als het over eventcommunicatie gaat. Maar op welke kanalen zet je best in? Hoe lang op voorhand begin je te communiceren? En hoe verhouden online en offline zicht tegenover elkaar? Na deze workshop ga je naar huis met een retroplanning voor je online communicatie.

Betere teksten schrijven voor je website – 28 januari 2020

Lezers op een beeldscherm scannen veel meer teksten en lezen tot 25% trager dan lezers op papier. En … ze klikken ook zo weer weg. Schrijven voor het beeldscherm vraagt dan ook om een andere opbouw en formulering. In deze opleiding leer je jouw teksten efficiënt, lezersgericht en aantrekkelijk te formuleren, zodat jouw teksten meer en intensiever worden gelezen.

Burgerlijke stand – Afstamming (6 uur) – start donderdag 3 oktober 2019

Tijdens deze opleiding krijg je inzicht in de belangrijkste afstammingsregels die door de burgerlijke stand moeten worden toegepast.

Burgerlijke stand – Belg zijn of worden (6 uur) – dinsdag 22 oktober 2019

Deze opleiding gaat dieper in op de Belgische nationaliteit, zowel aan wie je deze kan toewijzen, als op welke manier je dit het beste doet. Je krijgt inzicht in de taken van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het Parket van de Procureur des Konings inzake nationaliteitsdossiers.

Burgerlijke stand – Inleiding internationaal privaatrecht (6 uur) – donderdag 17 oktober 2019

In deze opleiding leer je het Internationaal Privaatrecht kennen, zodat je enerzijds zelf aan de slag kunt met buitenlandse documenten, en anderzijds zicht krijgt in het omgaan met internationale aspecten van familierelaties.

Burgerlijke stand – Overlijden-begraven (6 uur) – start donderdag 14 november 2019

Je leert de reglementering over begraafplaatsen en lijkbezorging kennen en krijgt inzicht in het begraafplaatsenbeheer. Zo kan je de burgers correct te woord staan. We sluiten deze workshop af met een bezoek aan het crematorium van Brugge.

Burgerlijke stand – Samenleven (6 uur) – start maandag 25 november 2019

Je leert de verschillende manieren van samenwonen en de vormvereisten en de te volgen procedures inzake huwelijk en wettelijke samenwoonst kennen. We helpen je ook op weg om de juiste procedures te volgen en relevant bronnenmateriaal terug te vinden.

Burgerzaken – Burgerlijke stand – start donderdag 3 oktober 2019

In deze opleiding komen de belangrijkste taken en procedures van ambtenaren van de burgerlijke stand aan bod. Verschillende docenten brengen in 5 vakken de nodige kennis en vaardigheden bij over afstamming, samenwonen & huwen, overlijden en begraven, Belg zijn en worden, en internationaal privaatrecht. Je volgt de opleiding als een geheel of je kiest voor één of meerdere losse vakken.

Collegagroep diensthoofden burgerzaken – start 17 september 2019

De School voor Bestuursrecht startte enige jaren geleden een collegagroep op voor diensthoofden en medewerkers burgerzaken. Na een grondige evaluatie van deze collegagroep heeft Vonk een nieuw aanbod uitgewerkt om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de besturen: • Inschrijving op jaarbasis: opbouwen van een hechte netwerkgroep met engagement om van elkaar te leren • De collegagroep richt zich enkel nog naar diensthoofden: grotere gedeeldheid van de thema’s die aan bod komen gezien hun gelijkaardige verantwoordelijkheden.

Collegagroep overheidsopdrachten – start 11 maart 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep overheidsopdrachten – start 16 maart 2020

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

De onderhandelingsprocedure in de nieuwe wetgeving – 11 januari 2018

In deze opleiding wordt je kennis van de onderhandelingsprocedure geactualiseerd en geoptimaliseerd. We overlopen de wijzigingen in de nieuwe wetgeving en geven je aandachtpunten en tips om het gebruik van de onderhandelingsprocedure te optimaliseren.

Decreet gemeentewegen – 22 november 2019

Op deze studiedag leer je de achtergrond en de kernprincipes van het decreet kennen. Welke wijzigingen brengt dit mee voor de dagelijkse werking van de gemeenten en de provincie? De bevoegdheden tussen het gemeentelijke, provinciale en Vlaamse bestuursniveau verschuiven grondig. Hierbij gaat het zowel over procedures op het vlak van mobiliteit, vergunningen én ruimtelijk planning. Kortom, een must voor elke ambtenaar en/of beleidsverantwoordelijke die hiermee bezig is.

Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht – 11 juni 2020

Op 1 januari 2019 trad het decreet lokaal bestuur (DLB) in werking. Wil je kennis krijgen van de hoofdlijnen van dit decreet en welke nieuwigheden het brengt in vergelijking met het gemeentedecreet en het OCMW-decreet? In een halve dag word je door het decreet lokaal bestuur gegidst en gewezen op de belangrijkste wijzigingen die het decreet meebrengt.

Decreet lokaal bestuur: grondige studie – start donderdag 10 oktober 2019

Tijdens deze opleiding verwerf je in 8 lessen een grondige kennis van het decreet lokaal bestuur met het oog op een dagelijks functioneren binnen een doorsnee Vlaamse gemeente.

Decreet lokaal bestuur: grondige studie: verdieping – start 8 oktober 2020

Tijdens acht halve dagen verwerf je een brede maar ook diepere kennis van het decreet lokaal bestuur. Zo krijg je een grondiger zicht op het dagelijks functioneren van een doorsnee Vlaamse stad/gemeente en OCMW (beiden zonder taalproblematiek en zonder districten) binnen het decretale van het decreet lokaal bestuur.

E-Procurement – 16 november 2020

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

E-Procurement – 25 november 2019

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

E-Procurement – 5 december 2019

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

E-Procurement – 9 maart 2020

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

Evacuatie van een verzorgingsinstelling – 12 maart 2020

Deze opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten/bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is in geval van brand of rookontwikkeling.

Fiscaliteit – start 23 april 2020

Werk je binnen een gemeente/stad en wil je inzicht krijgen in de regelgeving over gemeentelijke fiscaliteit? Dan is deze opleiding er voor jou. De belastingscyclus wordt uit de doeken gedaan a.d.h.v. een theoretisch overzicht maar alle thema's worden concreet uitgewerkt via praktisch oefeningen en gevalstudies.

Herkennen en hanteren van moeilijk begrijpbaar gedrag in de ouderenzorg -donderdag 24 oktober 2019

Bewoners die dag en nacht roepen, dwalen, apathisch in een stoel zitten, waandenkbeelden en hallucinaties hebben. Het komt helaas veel voor in de ouderenzorg, vooral bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit gedrag levert stress op bij de cliënt, de omgeving én de zorgverleners. Een goede analyse van het gedrag is essentieel om te weten wat de oorzaak van het gedrag is, zodat je vervolgens de juiste interventie toe kunt passen. Als je het gedrag als uitgangspunt neemt en niet op zoek gaat naar de achterliggende oorzaak, bestaat het gevaar dat je te snel gebruik maakt van ingrijpende interventies als vrijheidsbeperkende maatregelen of de inzet van psychofarmaca. Het kan anders! In deze opleiding helpen we jou omgaan met cliënten met probleemgedrag. Aan de hand van enkele heel praktische, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare werkmodellen, verneem je hoe je de frequentie en de ernst van probleemgedrag bij cliënten kan verminderen.

How do you say it! – 12 december 2019

In deze opleiding leren we jou hoe je op een begrijpelijke manier de wijzigende wetgeving en reglementeringen uitlegt aan jouw verschillende doelpublieken (zowel intern als bewoners/familie) zodat iedereen op de hoogte is en begrijpt wat eventueel te doen.

Intervisie animatieverantwoordelijken – start 10 oktober 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met animatieverantwoordelijken uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er worden 2 algemene intervisiesessies en 2 inhoudelijke sessies voorzien.

Intervisie DVC

Met deze intervisie willen we ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken van DVC's. Het programma wordt opgemaakt in samenspraak met de deelnemers. Er worden 2 sessies opleiding voorzien rond thema's die door de deelnemers zelf gekozen zijn. Daarnaast zijn er 2 sessies waarbij eigen cases worden behandeld.

Introductie omgeving – module 1 – planning ruimtelijke ordening- start 21 januari 2020

Wil je een basiskennis over ruimtelijke planning verwerven, maar heb je nog geen specifieke ervaring? Tijdens deze opleiding maak je kennis met de verschillende planinstrumenten en leer je welke planinstrumenten je wanneer moet raadplegen.

Introductie omgeving – module 2 – vergunningen ruimtelijke ordening – 30 januari 2020

Tijdens deze opleiding verwerf je een basiskennis over ruimtelijke planning. Je hebt geen voorkennis of specifieke ervaring nodig.

Introductiepakket burgerzaken – start dinsdag 10 november 2020

Ben je nieuw op de dienst burgerzaken en wil je inzicht krijgen in de basisprincipes van het personen- en familierecht? Wil je meer weten over de bevoegdheden van een ambtenaar van de burgerlijke stand? Wil je burgers op een correcte manier te woord kunnen staan?

Leertraject opmaak calamiteitenplan voor archieven van lokale besturen – start 1 oktober 2019

Na dit traject is op het einde een aanzet tot calamiteitenplan beschikbaar voor jouw organisatie.

Optimaliseer processen met lean – start 12 oktober 2020

Wil je efficiënter werken? Wil je bij fusie de processen integreren? Wil je verspilling van tijd en energie tegengaan? In deze opleiding van anderhalve dag maak je kennis met de basisprincipes van lean en krijg je handige methodieken onder de knie om de processen in jouw organisatie te optimaliseren.

Organisatiebeheersing – 21 januari 2020

De leerdoelstelling van de ééndaagse introductietraining is het aanreiken en creëren van inzicht rond een aantal methodieken en technieken voor directieleden en leidinggevenden van diverse social profit en non-profit organisaties.

Origineler uit de hoek komen met Instagram – start 13 februari 2020

Je gebruikt al een tijdje Instagram met je gemeente, maar wil het strategischer, creatiever en planmatiger gebruiken? Met deze verdiepingsdag bedienen we jou op je wenken! Je leert hoe je met Instagram creatieve formats bedenkt en hoe je die strategisch inplant voor een optimaal resultaat: een professioneel imago naar de buitenwereld toe.

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 10 februari 2020

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 5 oktober 2020

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 7 oktober 2019

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Personeelsadministratie – Module 1: RPR en het breder kader – 24 april 2020

Tijdens deze opleiding verwerf je inzicht in de RPR. Welke informatie vinden we terug in de RPR en hoe vertaalt zich deze informatie naar de praktijk?

Personeelsadministratie – Module 2: Arbeidsovereenkomsten – 30 april 2020

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte. Na deze sessie kan je aan de slag bij opmaak en beëindiging van contracten.

Personeelsadministratie – Module 3: Arbeidsongevallen – 5 mei 2020

Na deze opleiding weet je welke ongevallen in aanmerking komen voor vergoeding, welke onkosten wel of niet vergoed worden, hoe een arbeidsongeval moet aangegeven worden, wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen en hoe de administratieve procedure verloopt.

Personeelsadministratie – Module 4: Loon & loonbeslag – 12 mei 2020

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om met meer inzicht vragen van je medewerkers over de loonbrief en loonbeslag correct te beantwoorden.

Personeelsadministratie – Module 5: Vakantie – 14 mei 2020

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving. Na deze sessie kan je aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Personeelsadministratie – Module 6: Thematische verloven en zorgkrediet – start 28 mei 2020

Na deze opleiding weet je hoe het systeem van het Vlaams Zorgkrediet voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector in elkaar steekt. Je leert welke verschillende vormen van thematische verloven er bestaan zodat je vragen van collega's en medewerkers kan beantwoorden en hen kan helpen met de nodige papieren.

Personeelsadministratie – Module 7: Ziekte en re-integratie – 11 juni 2020

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om de personeelsadministratie met betrekking tot ziekte correct af te handelen.

Personeelsadministratie – Module 8: Pensioenen – 18 juni 2020

Jouw werknemers vertrouwen op hun personeelsdienst om deze laatste stap in hun loopbaan vlot, met kennis van zaken en tijdig te nemen. Deze opleiding stelt je in staat om een antwoord te formuleren op de meest voorkomende vragen en biedt je een overzicht van de na te leven formaliteiten.

Personeelsadministratie – start 24 april 2020

Werk jij als medewerker op een personeelsdienst van een lokaal bestuur? En ben je recent in dienst gekomen of wil je jouw kennis bijschaven? Kom dan naar het opleidingstraject personeelsadministratie!

Projectmanagement – start 9 november 2020

Ben je pas betrokken bij een project? Of zit dat er in de toekomst aan te komen? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je leert op een praktijkgerichte manier het abc van het projectmatig werken kennen. Aan de hand van een project waar jullie mee bezig zijn ervaar en leer je hoe een project wordt opgebouwd en gemanaged. We hanteren daarbij concrete, gebruiksvriendelijke, instrumenten. We gaan in overleg met elkaar en stimuleren elkaar zo om verder te denken en bij te leren. Zo leer je het abc van projectmanagement: van idee tot rapportage.

Starten met Instagram voor lokale besturen – 28 november 2019

Instagram telt intussen meer dan 1 miljard actieve gebruikers. In Vlaanderen is dit sociale netwerk vooral populair bij 15-45jarigen. Tijd dus om als lokaal bestuur ook de fantastische mogelijkheden van Instagram te ontdekken. In deze interactieve opleiding leer je hoe je foto’s, video’s en stories maakt, deelt en bewerkt. Maar we gaan ook verder: hoe zet je Instagram efficiënt in? Hoe scoor je met je foto’s, lok je interactie uit, verzamel je meer volgers,… Je krijgt inzicht in het algoritme van Instagram en hoe andere steden ermee omgaan en scoren met leuke content.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 24 september 2020

Een succesvol selectiebeleid leidt tot een succesvolle organisatie. Het selecteren van de juiste mensen voor elke functie is van essentieel belang. Maar hoe pak je dit nu juist aan? In deze opleiding gaan we vanuit een praktijkgerichte insteek in op de verschillende fasen van een selectieprocedure en gaan we dieper in op hoe je de kans vergroot om de juiste keuze te maken.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 3 december 2019

Een succesvol selectiebeleid leidt tot een succesvolle organisatie. Het selecteren van de juiste mensen voor elke functie is van essentieel belang. Maar hoe pak je dit nu juist aan? In deze opleiding gaan we vanuit een praktijkgerichte insteek in op de verschillende fasen van een selectieprocedure en gaan we dieper in op hoe je de kans vergroot om de juiste keuze te maken.

Supervisie vertrouwenspersonen – start 15 oktober 2019

Een vertrouwenspersoon heeft een cruciale rol wanneer zich een concrete conflictsituatie of risico's voordoen op de werkvloer. Op dat ogenblik neemt de vertrouwenspersoon een luisterende en informerende rol op. De vertrouwenspersoon geeft advies en werkt aan oplossingen, maar dit vergt uiteraard de nodige kennis en vaardigheden. Deze supervisie geeft je de nodige theoretische kaders en reikt je ook de nodige handvaten aan om je verder te versterken in deze functie.

Supervisie vertrouwenspersonen – start 15 oktober 2020

Een vertrouwenspersoon binnen een organisatie heeft een cruciale rol wanneer zich concrete conflictsituaties of risico’s voordoen op de werkvloer. Op dat ogenblik neemt de vertrouwenspersoon een luisterende en informerende rol op. De vertrouwenspersoon geeft advies en werkt aan oplossingen, maar dit vergt uiteraard de nodige kennis en vaardigheden. Deze supervisie geeft je de nodige theoretische kaders en reikt je ook de nodige handvaten aan om je verder te versterken in deze functie.

Traject recht op feedback: hoe ontwikkel ik een nieuw systeem voor onze organisatie? – start 7 mei 2020

Het klassieke systeem van de tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is niet meer verplicht. Vele besturen gaan op zoek naar een alternatief in het kader van het ‘recht op feedback’. Het traject recht op feedback is de ideale manier om te leren hoe een verandertraject in het kader van ‘recht op feedback’ vorm krijgt. We gaan samen met u aan de slag, stellen de juiste vragen en begeleiden u bij het formuleren van een antwoord. Zo wordt u op weg gezet om tot een nieuw systeem te komen rond het geven van feedback en het evalueren. Inhoudelijk vertrekpunt is dagdagelijks motiveren en feedback geven als kern en remediëren waar nodig. We bieden geen strikt model aan, maar een modulair traject dat leidt tot een nieuw systeem op maat van uw organisatie. We werken aan de hand van een werkboek dat de concrete basis zal vormen voor het nieuwe systeem in jouw organisatie.

Valse papieren: fraude bij identiteitsdocumenten – 28 november 2019

Als je tijdens de uitvoering van jouw functie vaak in contact komt met officiële identiteitsdocumenten, dan ben jij een belangrijke schakel in het herkennen van fraude! Na deze opleiding ken je de meest courante veiligheden van de Belgische identiteitsdocumenten en kan je deze op echtheid controleren.

Video maken met je smartphone – 30 april 2020

Vandaag kan je met eenvoudige middelen je smartphone omtoveren tot een film- en montagetoestel. In deze hands-on workshop leer je met jouw smartphone professionele opnames maken en deze nadien monteren tot een wervend videoverhaal. Je krijgt alle instrumenten aangereikt om als mobiele reporter leuke videoverhalen te vertellen.

Vind Europese subsidies voor je project – start 19 oktober 2020

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. Provincie West-Vlaanderen (dienst EEIS) wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een Europees projectvoorstel? Wil je de slaagkansen van je projectvoorstel vergroten?

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg – 28 november 2019

Ben je als verpleeg- of zorgkundige werkzaam binnen de ouderenzorg of ben je geïnteresseerd in werken met ouderen? In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. We helpen je ook bij het aanbieden en toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperking.

Vrijwilligersmanagement – start 20 januari 2020

Na het volgen van deze tweedaagse opleiding heb je een basis om jouw werking uit te bouwen binnen de toekomstige tendensen van het vrijwilligerswerk. Deze opleiding mikt op een hedendaagse inbedding van vrijwilligerswerk in je organisatie.