Kennisopleiding

Vonk organiseert kennisopleidingen rond de volgende thema's

Alle opleidingen op een rijtje

Kennisopleiding


Archiefbeheer – instapcursus – start 1 oktober 2018

Ben je bezig met de voorbereiding op de archivering van documenten? Ben je momenteel of binnenkort in een archief tewerkgesteld? Tijdens deze opleiding verwerf je de nodige kennis van archiefregelgeving en archieforganisatie. Je krijgt inzicht in het belang van registratie, ordening, schoning en selectie. We brengen ook een bezoek aan het stadsarchief van Tielt en bekijken daar de archiefaanpak in de praktijk.

Basisopleiding overheidsopdrachten – start 15 mei 2018

In deze opleiding leer je de wetgeving overheidsopdrachten kennen en leer je ze toepassen. Na het verklaren van begrippen komt de praktijk aan bod: de juiste procedure kiezen, een bestek opmaken, de informatie verwerken en een keuze maken, toezien op de uitvoering ...

Bevolking – Identiteit – 12 maart 2018

Na deze opleiding kan je burgers correct te woord staan i.v.m. de bestaande identiteitsdocumenten/bewijzen. Je krijgt inzicht in de voordelen en de verschillende toepassingen van de elektronische identiteitskaart.

Bevolking – Rijbewijzen – 26 maart 2018

Tijdens de opleiding gaan we dieper in op de verschillende soorten rijbewijzen. Welke procedures zijn er voor het verkrijgen van een rijbewijs en wat is de rol van de gemeenten inzake het maken van rijbewijzen? Je leert ook de rijbewijsaanvragen online verwerken in Mercurius. Nadien kan je de burger op een correcte manier te woord staan.

Bevolking – Vreemdelingen – start 4 juni 2018

Na het volgen van de opleiding ben je vertrouwd met de elementaire uitgangspunten van de Belgische en Europese verblijfswetgeving. Je hebt een overzicht van de diverse verblijfsprocedures en krijgt inzicht in de grote lijnen ervan. Je bent in staat om het relevante bronnenmateriaal terug te vinden

Burgerzaken – bevolking – start 12 maart 2018

Ben je werkzaam op de dienst burgerzaken en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe wetgeving rond wonen, verhuizen, identiteit, vreemdelingen, rijbewijs, verkiezing en nog zoveel meer, dan sluit deze opleiding aan bij jouw behoefte.

Collegagroep diensthoofden burgerzaken – groep 2 – start 5 maart 2018

De School voor Bestuursrecht startte enige jaren geleden een collegagroep op voor diensthoofden en medewerkers burgerzaken. Na een grondige evaluatie van deze collegagroep heeft Vonk een nieuw aanbod uitgewerkt om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de besturen: • Inschrijving op jaarbasis: opbouwen van een hechte netwerkgroep met engagement om van elkaar te leren • De collegagroep richt zich enkel nog naar diensthoofden: grotere gedeeldheid van de thema’s die aan bod komen gezien hun gelijkaardige verantwoordelijkheden. Is uw bestuur abonnee bij Vonk? Vergeet dan niet dat elke abonnee twee gratis inschrijvingen krijgt voor een collegagroep naar keuze.

Collegagroep diensthoofden burgerzaken – start 1 maart 2018

De School voor Bestuursrecht startte enige jaren geleden een collegagroep op voor diensthoofden en medewerkers burgerzaken. Na een grondige evaluatie van deze collegagroep heeft Vonk een nieuw aanbod uitgewerkt om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de besturen: • Inschrijving op jaarbasis: opbouwen van een hechte netwerkgroep met engagement om van elkaar te leren • De collegagroep richt zich enkel nog naar diensthoofden: grotere gedeeldheid van de thema’s die aan bod komen gezien hun gelijkaardige verantwoordelijkheden. Is uw bestuur abonnee bij Vonk? Vergeet dan niet dat elke abonnee twee gratis inschrijvingen krijgt voor een collegagroep naar keuze.

Collegagroep diensthoofden interne poetsdiensten – start 13 maart 2018

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft het leiden van een interne poetsdienst. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook indien nodig een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep hoofdverpleegkundigen (donderdaggroep 2018) – start 15 maart 2018

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen wat betreft functioneren als hoofdverpleegkundige. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Collegagroep hoofdverpleegkundigen (vrijdaggroep 2018) – start 16 maart 2018

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen wat betreft functioneren als hoofdverpleegkundige. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Collegagroep overheidsopdrachten – start 5 maart 2018

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep personeelsverantwoordelijken – start 26 maart 2018

Je bent verantwoordelijke van de personeelsdienst van een stad/gemeente en wil graag bijblijven met de nieuwste wetgevingen en tendensen binnen jouw vakgebied. Daarom ervaar je de nood om ervaringen uit te wisselen met collega's. Deze collegagroep biedt een antwoord op jouw nood. Je zoekt samen met collega's naar antwoorden en wisselt ervaring uit. Daarenboven geven specialisten antwoorden op concrete vragen.

Collegagroep ploegbazen groendienst – groep 1 – start 22 februari 2018

Heb jij als ploegbaas van een groendienst van een lokaal bestuur nood aan uitwisseling van ervaringen met collega's? Wil je jouw deskundigheid verhogen door jouw vraagstukken te bekijken vanuit een andere invalshoek? Ben je op zoek naar concreet toepasbare antwoorden op jouw vragen? Kom dan naar deze collegagroep!

Collegagroep voor bibliothecarissen – start 24 april 2018

Ben jij een bibliothecaris en wil je ervaringen uitwisselen met collega’s van andere bibliotheken? Wil je een vraagstuk of probleem vanuit een andere invalshoek bekijken? Wil je toepasbare antwoorden krijgen op concrete vragen? Kom dan naar de collegagroep voor bibliothecarissen!

De gemeenteraadsverkiezingen 2018: een mogelijk draaiboek – 29 maart 2018

Sta jij binnen jouw lokaal bestuur in voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen? Heb je nood aan richtlijnen en tips? Wil je een stappenplan uitwerken om alles vlot, tijdig en correct te laten verlopen? In deze opleiding overloop je alle fasen die hierbij komen kijken aan de hand van het draaiboek dat de spreker uitwerkte voor de gemeenteraadsverkiezingen in haar stad. Dit draaiboek is één mogelijk draaiboek en werkt misschien niet voor jouw gemeente of stad, maar kan wel inspiratie opleveren.

Digitaal archiefbeheer – start 4 juni 2018

Je leert een digitaal archief aanleggen en beheren, met de nodige aandacht voor zowel mogelijkheden als valkuilen. We gebruiken daarbij een praktische tool.

E-procurement – 26 juni 2018

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

Eerste hulp bij omgevingsvergunning – start 7 mei 2018

Sedert 1 januari 2018 verlenen alle gemeenten vergunningen op basis van het omgevingsvergunningsdecreet. Deze opleiding laat je kennis maken met deze regelgeving en de correcte toepassing ervan. De opleiding richt zich in eerste instantie tot gemeentelijke medewerkers zonder specifieke vooropleiding die aan vergunningsprocedures werken.

Fiscaliteit – start 6 maart 2018

Wil je als gemeentelijke ambtenaar meer inzicht krijgen in de regelgeving gemeentelijke fiscaliteit en die ook kunnen toepassen volgens de geldende wetgeving? Tijdens deze praktische opleiding gaan we dieper in op de belastingscyclus. Na elke onderdeel volgen gerichte praktische oefeningen en/of een gevalstudie.

Help! Hoe overleef ik een landschapsbureau? – start 9 oktober 2018

Werk je sinds kort in een landschapsbureau? Of maak je binnenkort de overstap naar een landschapsbureau? Vind je het zelf moeilijk om in een dergelijke omgeving te werken? Kom dan naar deze opleiding. Je krijgt tips en tricks om vreugdevoller en met nog meer concentratie te kunnen werken in deze nieuwe werkomgeving. Je leert ook hoe je afspraken kan maken met collega's om de werksfeer optimaal te houden.

Hoe GDPR implementeren? 8 mei 2018

Ben je betrokken bij de implementatie van de GDPR in je lokaal bestuur? Wil je zicht krijgen op de verplichtingen die GDPR lokale besturen oplegt? Tijdens deze opleiding krijg je praktische informatie en tools aangereikt om binnen je bestuur aan de slag te kunnen gaan.

Informatieveiligheidsconsulent – module 1: Het wettelijk GDPR kader: duiding en inspirerende use cases informatieveiligheid

Deze module gaat dieper in op dit nieuwe wettelijke kader en hoe deze regelgeving dient geïnterpreteerd en toegepast te worden eveneens rekeninghoudend met de richtsnoeren 2017. Op einde van deze module worden de deelnemers ook geïnspireerd om van deze nieuwe wetgeving die als een extra last kan aanschouwd worden een opportuniteit te maken.

Informatieveiligheidsconsulent – module 2: Pragmatische vertaalslag van het wetgevend kader GDPR naar de richtsnoeren 2017

De ideale wereld bestaat niet, dé ideale oplossing evenmin! Dit Informatieveiligheidsframework - werd opgebouwd op basis van gespreken met security experts, informatieveiligheidsconsulenten, professionals uit het werkveld én op basis van bestaande Informatieveiligheidsstandaarden en best practices (oa ISO27000 series) - en heeft tot doel een overkoepelend 'GDPR Informatieveiligheidsframework' aan te reiken waarmee (toekomstige) functionarissen gegevensbescherming (of DPO, of Informatieveiligheidsconsulenten) op een praktijkgerichte wijze mee aan de slag kunnen om oa een Informatieveiligheidsplan op te bouwen.

Informatieveiligheidsconsulent – module 3: De ondersteunende rol van ICT om de naleving van GDPR te realiseren

ICT technologie is - naast processen en mensen - één van de drie domeinen die een belangrijke ondersteunende rol speelt om het informatieveiligheidsplan in praktijk om te zetten. Deze module heeft als doel een overzicht en inzicht te bieden in de domeinen waar ICT kan worden ingezet in functie van 'GDPR naleving'

Informatieveiligheidsconsulent – module 4: Afdwingen en bewaken van naleving GDPR via project-, proces- en IT service management

Om een betere dienstverlening na te streven worden (ook) openbare besturen en organisaties uit de social profit steeds meer 'aangestuurd' door digitaliseringsprojecten (bvb radicaal digitaal) waardoor zij bijna continu in verandering zijn.

Informatieveiligheidsconsulent – module 5: Naleving GDPR/AVG toegepast in de praktijk (inclusief certificatie examen)

Per domein leert men werken met de on-line informatieveiligheidstool waarbij men risicoanalyses, maturiteitsmetingen en informatieveiligheidsplannen leert op te maken die gebaseerd zijn op het 'GDPR Informatieveiligheidsframework' op basis van de richtsnoeren 2017

Informatieveiligheidsconsulent – start 21 februari 2018

Deze 5-daagse opleiding heeft als doel om op een praktijkgerichte wijze informatieveiligheidsconsulenten volgens richtsnoeren 2017 of DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming richtsnoeren 2017 op te leiden. Op het einde van de opleiding beschikken de deelnemers over voldoende kennis om een veiligheidsplan op te maken dat afgestemd is op de specifieke situatie van hun organisatie (openbaar bestuur of social of non profit organisatie). Daarnaast kunnen de deelnemers de nodige maatregelen (actieplan) treffen om het vereiste niveau van informatieveiligheid volgens de richtsnoeren 2017 (GDPR) - die werden aangereikt tijdens de opleiding - af te dwingen. Deelnemers zullen tevens leren werken met informatieveiligheidstools om zo objectieve beveiligingsmeetpunten te registreren om vervolgens de actiepunten te definiëren die in het werkveld zullen moeten toegepast worden.

Infosessie BBC 2020 – 14 maart 2018

Na deze opleiding ben je perfect op de hoogte van de wijzigingen aan de regelgeving met betrekking tot BBC en kan je deze ook toepassen. Je bent klaar om te starten met de opmaak van de beleidsrapporten volgens het decreet over het lokaal bestuur en zijn uitvoeringsbesluiten met betrekking tot BBC. We bekijken ook de stappen die gezet moeten worden om te starten met BBC2020 in 2019 en tonen je de tools van ABB en waar je deze kan vinden.

Infosessie KB uitvoering – 23 april 2018

Tijdens de infosessie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de belangrijkste wijzigingen die het KB Uitvoering teweeg bracht. Deze hebben voornamelijk een impact op het inzetten van onderaannemers (uitsluitingsgronden, transparantie in en beperking van de onderaannemingsketen) en het wijzigen van opdrachten tijdens de uitvoering ervan.

Leidinggevenden – Verzuimgesprekken voeren – 24 april 2018

In deze opleiding leer je omgaan met ziekteverzuim en leer je hierover waardevolle gesprekken voeren met je medewerkers. Wat is ziekteverzuim en hoe ontstaat het? Hoe spreek je erover met de betrokken medewerkers, zonder in valkuilen te trappen? Hoe kan je ziekteverzuim voorkomen door middel van een actieplan? De tips worden ingeoefend aan de hand van rollenspel.

Omgaan met klanten in moeilijke situaties en met verbale agressie – 25 september 2018

Deze opleiding leert je om te gaan met moeilijke klanten en met verbale agressie. Je leert waarom mensen zich lastig kunnen gedragen en hoe je hier succesvol op inspeelt ... want de manier waarop we reageren is bepalend voor het verdere verloop van het contact/conflict.

Opmaak sociale balans – donderdag 8 november 2018

Als maatschappelijk werker van een OCMW die een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou als maatschappelijk werker hierin kan ondersteunen. Tijdens deze opleiding krijg je niet alleen een overzicht van de theorie. Je gaat ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Praktijksessie waterbehandeling – 8 maart 2018

De dienst Minawa van de provincie West-Vlaanderen en VLAKWA organiseerden in het najaar van 2016 en in maart 2017 de opleiding ‘Rationeel watergebruik’. Na het succes van deze opleiding organiseren zij nu in samenwerking met Vonk een vervolgopleiding specifiek rond het thema 'waterbehandelsystemen'.

Rationeel watergebruik 20 september 2018

In deze opleiding leer je de wateraudit uitvoeren aan de hand van een checklist. Je krijgt ook nuttige tips en besparingsmogelijkheden.

Rationeel watergebruik 29 mei 2018

In deze opleiding leer je de wateraudit uitvoeren aan de hand van een checklist. Je krijgt ook nuttige tips en besparingsmogelijkheden.

Ruimtelijke planning voor starters – start 12 maart 2018

Wil je een basiskennis ruimtelijke planning verwerven? In deze opleiding bekijken we de verschillende planinstrumenten en maken we kennis met het nieuwe instrument van beleidsplanning en beleidskaders. Je leert de juiste planinstrumenten raadplegen en de verhouding tussen de oude en de nieuwe planinstrumenten toepassen.

Ruimtelijke planning: update – 23 april 2018

Heb je reeds ervaring met ruimtelijke planning en wil je je kennis actualiseren? Na deze opleiding ken je de nieuwe procedure voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en heb je inzicht in de nieuwe wetgeving rond beleidsplanning.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 16 oktober 2018

Maak je regelmatig deel uit van een selectiecommissie of voer je regelmatig selectiegesprekken met sollicitanten? In deze opleiding leer je hoe je relevante vragen stelt tijdens zowel een schriftelijke als praktische proef en tijdens sollicitatiegesprekken om zo de voorspellende waarde van de selectieprocedure te verhogen.

Traject informatieveiligheid – start 20 april 2018

Vonk en V-ICT-OR bundelen de krachten om uw bestuur te begeleiden naar een informatieveiligheidsplan. We helpen u de eigen risico's te identificeren aan de hand van een risico- en maturiteitsmeeting, een eigen plan van aanpak op te stellen en een beleidsnota en informatieveiligheidsplan te maken.

Update sociaal juridische wetgeving voor lokale besturen – 15 maart 2018

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Update sociaal juridische wetgeving voor lokale besturen – 25 september 2018

Vandaag de dag is werken op een personeelsdienst een hele uitdaging! Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alle wijzigingen die zich voordoen op gebied van sociale wetgeving, RSZ en fiscaliteit. Maar de wetgeving verandert snel, wat de opvolging niet eenvoudig maakt en bovendien tijdrovend is. Na deze update-sessie ben je weer helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen op sociaal-juridisch vlak voor statutairen en contractuelen. Je krijgt een schat aan informatie die je niet meer zelf dient uit te zoeken of te lezen. Geïnterpreteerd, pragmatisch en op maat van een lokaal bestuur.

Workshop: Instroom van medewerkers: krijg zicht in de aanwerving en opvolging van (tijdelijke) arbeidskrachten – 27 april 2018

Wil je zicht krijgen op hoe je de dienstverlening kan garanderen (De continuïteit van de kinderopvang verzekeren? In alle omstandigheden een voldoende bezetting van je woonzorgcentrum organiseren of je technische dienst draaiende houden) en toch correct tijdelijke arbeidskrachten aanwerft? Neem deel aan de workshop van de thema-audit instroom om je kennis omtrent het aanwerven van medewerkers, meer specifiek in een tijdelijk arbeidscontract, en kennis omtrent de opvolging van tijdelijke contracten te verruimen. Aan de hand van een casus en kritische stellingen verken je de mogelijkheden, knelpunten en valkuilen bij het aanwerven van tijdelijke arbeidskrachten en de opvolging van deze medewerkers

Workshop: Instroom van medewerkers: krijg zicht in de aanwerving en opvolging van (tijdelijke) arbeidskrachten – 8 mei 2018

Wil je zicht krijgen op hoe je de dienstverlening kan garanderen (De continuïteit van de kinderopvang verzekeren? In alle omstandigheden een voldoende bezetting van je woonzorgcentrum organiseren of je technische dienst draaiende houden) en toch correct tijdelijke arbeidskrachten aanwerft? Neem deel aan de workshop van de thema-audit instroom om je kennis omtrent het aanwerven van medewerkers, meer specifiek in een tijdelijk arbeidscontract, en kennis omtrent de opvolging van tijdelijke contracten te verruimen. Aan de hand van een casus en kritische stellingen verken je de mogelijkheden, knelpunten en valkuilen bij het aanwerven van tijdelijke arbeidskrachten en de opvolging van deze medewerkers