Kennisopleiding

Vonk organiseert kennisopleidingen rond de volgende thema's

Alle opleidingen op een rijtje

Kennisopleiding


Aan de slag met personeelsbehoefteplanning – start 28 januari 2020

Met een personeelsbehoefteplan brengen we in kaart welke personeelsbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) er bestaat om de doelen van de organisatie te bereiken. Het geeft je een overzicht van de medewerkers die je best aanwerft, wanneer je dat best doet en welke profielen het meest geschikt zijn voor jouw organisatie. Een personeelsbehoeftenplan bewijst zijn nut wanneer je een overzicht wil verkrijgen van de te ondernemen stappen om medewerkers met de meest geschikte talenten te hebben binnen je organisatie. Deze talenten kunnen in de organisatie aanwezig zijn, je kan ze ontwikkelen bij het bestaand personeel en je kan nieuwe talenten binnenhalen door een nieuwe aanwerving.

Arbeidsduur: Deeltijdse arbeid – 8 oktober 2019

Een lokaal bestuur dat deeltijdsen tewerkstelt, dient een aantal richtlijnen in acht te nemen. Enerzijds dienen de grenzen inzake deeltijdse arbeid te worden gerespecteerd. Deze grenzen verschillen naargelang de personeelscategorie waarin het personeelslid werkzaam is. Anderzijds gelden ook bepaalde formaliteiten inzake de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, het bijhouden van uurroosters, enz… In de opleiding ‘Deeltijdse arbeid’ maakt Els Meersseman je wegwijs in deze ingewikkelde materie zodat je gewapend bent bij een mogelijke inspectie en zodat je een goede planning kan maken en correcte inschatting van de kostprijs voor het tewerkstellen van deeltijdse personeelsleden.

Archiefbeheer – Specialisatie – start 9 september 2019

Werk je in een archiefdienst en heb je al de basisopleiding archief gevolgd of heb je reeds voldoende praktijkervaring? Tijdens deze opleiding verwerf je de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om in een archiefdienst te werken.

Basisopleiding overheidsopdrachten – start 4 mei 2020

In deze opleiding leer je de wetgeving overheidsopdrachten kennen en leer je ze toepassen. Na het verklaren van begrippen komt de praktijk aan bod: de juiste procedure kiezen, een bestek opmaken, de informatie verwerken en een keuze maken, toezien op de uitvoering ...

BBC 2020 – Bijzondere verrichtingen – start 16 september 2019

Deze training gaat nader in op het boeken van bijzondere verrichtingen en eindejaarsverrichtingen.

BBC 2020 – Dagelijkse verrichtingen – 9 september 2019

Deze training gaat nader in op de praktische werking van de boekhouding, de ontvangsten- en uitgavencyclus, het transactiemoment en het boeken van de dagelijkse verrichtingen.

Betere teksten schrijven voor je website – 28 januari 2020

Schrijf je vaak teksten voor websites van een lokaal bestuur? Of ben je webredacteur en pas je teksten van medewerkers aan om op het web te publiceren? Sta je er als communicatieambtenaar voor in dat surfers de webteksten van je bestuur vinden en leze? Dat je boodschap of oproep aankomt? In deze schrijftraining oefen je een arsenaal aan webschrijfvaardigheden.

Burgerlijke stand – Afstamming (6 uur) – start donderdag 3 oktober 2019

Je krijgt inzicht in de belangrijkste afstammingsregels die door de burgerlijke stand moeten worden toegepast zodat je de burgers adequaat over alle aspecten van afstamming zal kunnen adviseren.

Burgerlijke stand – Belg zijn of worden (6 uur) – dinsdag 22 oktober 2019

Weten aan wie de Belgische nationaliteit kan worden toegekend en hoe. Inzicht krijgen in de taken van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het Parket van de Procureur des Konings inzake nationaliteitsdossiers. Na de opleiding heb je een overzicht van de diverse vormen van wie Belg is en wie Belg kan worden en inzicht in de grote lijnen van die procedures.

Burgerlijke stand – Inleiding internationaal privaatrecht (6 uur) – donderdag 17 oktober 2019

Je leert het Internationaal Privaatrecht kennen zodat je zelf aan de slag kunt met buitenlandse documenten en in staat zal zijn om na te gaan hoe je met internationale aspecten van familierelaties moet omgaan.

Burgerlijke stand – Overlijden-begraven (6 uur) – start donderdag 14 november 2019

Je leert de reglementering over begraafplaatsen en lijkbezorging kennen en je krijgt inzicht in het begraafplaatsenbeheer. Op die manier zal je de burgers correct kunnen te woord staan. We sluiten de sessie af met een bezoek aan het crematorium van Brugge.

Burgerlijke stand – Samenleven (6 uur) – start maandag 25 november 2019

Je leert de verschillende manieren van samenwonen en de vormvereisten en de te volgen procedures inzake huwelijk en wettelijke samenwoonst kennen. We helpen je ook op weg om de juiste procedures te volgen en relevant bronnenmateriaal terug te vinden.

Burgerzaken – Burgerlijke stand – start donderdag 3 oktober 2019

In deze opleiding komen de belangrijkste taken en procedures van ambtenaren van de burgerlijke stand aan bod. Verschillende docenten brengen in 5 vakken de nodige kennis en vaardigheden bij over afstamming, samenwonen & huwen, overlijden en begraven, Belg zijn en worden, en internationaal privaatrecht. Je volgt de opleiding als een geheel of je kiest voor één of meerdere losse vakken.

Collegagroep diensthoofden burgerzaken – start 17 september 2019

De School voor Bestuursrecht startte enige jaren geleden een collegagroep op voor diensthoofden en medewerkers burgerzaken. Na een grondige evaluatie van deze collegagroep heeft Vonk een nieuw aanbod uitgewerkt om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de besturen: • Inschrijving op jaarbasis: opbouwen van een hechte netwerkgroep met engagement om van elkaar te leren • De collegagroep richt zich enkel nog naar diensthoofden: grotere gedeeldheid van de thema’s die aan bod komen gezien hun gelijkaardige verantwoordelijkheden.

Collegagroep overheidsopdrachten – start 11 maart 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Collegagroep overheidsopdrachten – start 16 maart 2020

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht – 23 september 2019

Op 1 januari 2019 treedt het decreet lokaal bestuur (DLB) in werking. Wil je kennis krijgen van de hoofdlijnen van dit decreet en welke nieuwigheden het brengt in vergelijking met het gemeentedecreet ? In een halve dag word je door het decreet lokaal bestuur gegidst en gewezen op de belangrijkste wijzigingen die het decreet meebrengt.

Decreet lokaal bestuur: grondige studie – start donderdag 10 oktober 2019

Tijdens deze opleiding verwerf je in 8 lessen een grondige kennis van het decreet lokaal bestuur met het oog op een dagelijks functioneren binnen een doorsnee Vlaamse gemeente.

E-Procurement – 16 november 2020

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

E-Procurement – 9 maart 2020

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

Helemaal mee met digitale media – 15 oktober 2019

Laat je in één dag onderdompelen in de wondere wereld van sociale media, digitale technologie en apps. In deze workshop maak je kennis met apps die jouw job gemakkelijker kunnen maken. Je leert hoe je digitale media kan inzetten om beter te communiceren. Je ontdekt op welke sociale media je aanwezig moet zijn. Hoe je dit veilig houdt en hoe je jouw privacy online beschermt. Na deze workshop ben je vertrouwd met woorden zoals: Livevideo, Taggen, Instagrammen, #durftevragen, influencers, chatbots, … en ben je helemaal mee met digitale media. Geen technische voorkennis vereist!

Herkennen en hanteren van moeilijk begrijpbaar gedrag in de ouderenzorg -donderdag 24 oktober 2019

Het doel van de opleiding is om de frequentie en de ernst van probleemgedrag bij cliënten te verminderen door vroegtijdige herkenning. Daarnaast is het de doelstelling om medewerkers te helpen omgaan met cliënten met probleemgedrag aan de hand van enkele zeer praktische, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare werkmodellen in de praktijk.

How do you say it! – 12 december 2019

In deze opleiding leggen we op een begrijpelijke manier de wijzigende wetgeving en reglementeringen  uit aan de verschillende doelpublieken (zowel intern als bewoners/familie) zodat iedereen op de hoogte is en begrijpt wat eventueel te doen.

Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan? – 21 november 2019

Tijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. De docent overloopt hiertoe samen met de deelnemers de verschillende premies en tegemoetkomingen die bestaan. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Intervisie animatieverantwoordelijken – start 10 oktober 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met animatieverantwoordelijken uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er worden 2 algemene intervisiesessies en 2 inhoudelijke sessies voorzien.

Intervisie DVC

Met deze intervisie willen we ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken van DVC's. Het programma wordt opgemaakt in samenspraak met de deelnemers. Er worden 2 sessies opleiding voorzien rond thema's die door de deelnemers zelf gekozen zijn. Daarnaast zijn er 2 sessies waarbij eigen cases worden behandeld.

Leertraject opmaak calamiteitenplan voor archieven van lokale besturen – start 1 oktober 2019

Na dit traject is op het einde een aanzet tot calamiteitenplan beschikbaar voor jouw organisatie.

Opleiding voor (adjunct-) algemeen directeurs – Een kijk in het OCMW: module 1: Basiskader – 23 september 2019

Sedert 1 januari 2019 zijn gemeente en OCMW geïntegreerd in het lokaal bestuur. Aan het hoofd staat een algemeen directeur (al of niet bijgestaan door een adjunct). Zij hebben vaak een loopbaan achter de rug binnen ofwel de gemeente of het OCMW. Deze module richt zich naar (adjunct) algemeen directeurs met een loopbaan binnen de gemeente die nog meer zicht willen krijgen op de werking van het OCMW.

Opleiding voor (adjunct-) algemeen directeurs – Een kijk in het OCMW: module 2: Basiskader dienstverlening – 30 september 2019

Sedert 1 januari 2019 zijn gemeente en OCMW geïntegreerd in het lokaal bestuur. Aan het hoofd staat een algemeen directeur (al of niet bijgestaan door een adjunct). Zij hebben vaak een loopbaan achter de rug binnen ofwel de gemeente of het OCMW. Deze module richt zich naar (adjunct) algemeen directeurs met een loopbaan binnen de gemeente die nog meer zicht willen krijgen op de werking van het OCMW.

Optimaliseer processen met lean – start 12 oktober 2020

Wil je efficiënter werken? Wil je bij fusie de processen integreren? Wil je verspilling van tijd en energie tegengaan? In deze opleiding van anderhalve dag maak je kennis met de basisprincipes van lean en krijg je handige methodieken onder de knie om de processen in jouw organisatie te optimaliseren.

Optimaliseer processen met lean – start 14 oktober 2019

In deze opleiding leer je hoe je lean kan toepassen in de werkomgeving om zo efficiënter te kunnen werken. We maken een mix van theorie en oefeningen, zodat de kennis optimaal geïntegreerd wordt en resulteert in een vaardigheid en attitude die kan toegepast worden op de verbetering van de dienstverlening.

Organisatiebeheersing – 21 januari 2020

De leerdoelstelling van de ééndaagse introductietraining is het aanreiken en creëren van inzicht rond een aantal methodieken en technieken voor directieleden en leidinggevenden van diverse social profit en non-profit organisaties.

Origineler uit de hoek komen met Instagram – start 13 februari 2020

Je gebruikt al een hele tijd Instagram met je gemeente maar wil het een pak strategischer, creatiever en planmatiger aanpakken? Met deze verdiepingsdag bedient Kristof D'Hanens je op je wenken! Je leert hoe je met Instagram meer kan doen dan af en toe eens een foto of video plaatsen. Je leert hoe je creatieve formats bedenkt en hoe je die strategisch inplant voor een optimaal resultaat.

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 10 februari 2020

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 5 oktober 2020

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 7 oktober 2019

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Projectmanagement – start 9 november 2020

Ben je pas betrokken bij een project? Of zit dat er in de toekomst aan te komen? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je leert op een praktijkgerichte manier het abc van het projectmatig werken kennen. Aan de hand van een project waar jullie mee bezig zijn ervaar en leer je hoe een project wordt opgebouwd en gemanaged. We hanteren daarbij concrete, gebruiksvriendelijke, instrumenten. We gaan in overleg met elkaar en stimuleren elkaar zo om verder te denken en bij te leren. Zo leer je het abc van projectmanagement: van idee tot rapportage.

Starten met Instagram voor lokale besturen – 28 november 2019

Instagram telt intussen meer dan 1 miljard actieve gebruikers. In Vlaanderen is dit sociale netwerk vooral populair bij 15-45jarigen. Tijd dus om als lokaal bestuur ook de fantastische mogelijkheden van Instagram te ontdekken. In deze interactieve opleiding leer je hoe je foto’s, video’s en stories maakt, deelt en bewerkt. Maar we gaan ook verder: hoe zet je Instagram efficiënt in? Hoe scoor je met je foto’s, lok je interactie uit, verzamel je meer volgers,… Je krijgt inzicht in het algoritme van Instagram en hoe andere steden ermee omgaan en scoren met leuke content.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 24 september 2020

Een succesvol selectiebeleid leidt tot een succesvolle organisatie. Het selecteren van de juiste mensen voor elke functie is van essentieel belang. Maar hoe pak je dit nu juist aan? In deze opleiding gaan we vanuit een praktijkgerichte insteek in op de verschillende fasen van een selectieprocedure en gaan we dieper in op hoe je de kans vergroot om de juiste keuze te maken.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 3 december 2019

Een succesvol selectiebeleid leidt tot een succesvolle organisatie. Het selecteren van de juiste mensen voor elke functie is van essentieel belang. Maar hoe pak je dit nu juist aan? In deze opleiding gaan we vanuit een praktijkgerichte insteek in op de verschillende fasen van een selectieprocedure en gaan we dieper in op hoe je de kans vergroot om de juiste keuze te maken.

Supervisie vertrouwenspersonen – start 15 oktober 2019

Een vertrouwenspersoon heeft een cruciale rol wanneer zich een concrete conflictsituatie of risico's voordoen op de werkvloer. Op dat ogenblik neemt de vertrouwenspersoon een luisterende en informerende rol op. De vertrouwenspersoon geeft advies en werkt aan oplossingen, maar dit vergt uiteraard de nodige kennis en vaardigheden. Deze supervisie geeft je de nodige theoretische kaders en reikt je ook de nodige handvaten aan om je verder te versterken in deze functie.

Traject recht op feedback: hoe ontwikkel ik een nieuw systeem voor onze organisatie? – start 7 mei 2020

Het klassieke systeem van de tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is niet meer verplicht. Vele besturen gaan op zoek naar een alternatief in het kader van het ‘recht op feedback’. Het traject recht op feedback is de ideale manier om te leren hoe een verandertraject in het kader van ‘recht op feedback’ vorm krijgt. We gaan samen met u aan de slag, stellen de juiste vragen en begeleiden u bij het formuleren van een antwoord. Zo wordt u op weg gezet om tot een nieuw systeem te komen rond het geven van feedback en het evalueren. Inhoudelijk vertrekpunt is dagdagelijks motiveren en feedback geven als kern en remediëren waar nodig. We bieden geen strikt model aan, maar een modulair traject dat leidt tot een nieuw systeem op maat van uw organisatie. We werken aan de hand van een werkboek dat de concrete basis zal vormen voor het nieuwe systeem in jouw organisatie.

Valse papieren: fraude bij identiteitsdocumenten – 28 november 2019

Als je tijdens de uitvoering van jouw functie vaak in contact komt met officiële identiteitsdocumenten, dan ben jij een belangrijke schakel in het herkennen van fraude! Na deze opleiding ken je de meest courante veiligheden van de Belgische identiteitsdocumenten en kan je deze op echtheid controleren.

Video maken met je smartphone – 17 september 2019

Vandaag kan je met eenvoudige middelen je smartphone omtoveren tot een film- en montagetoestel. In deze hands-on workshop leer je met jouw smartphone professionele opnames maken en deze nadien monteren tot een wervend videoverhaal. Je krijgt alle instrumenten aangereikt om als mobiele reporter leuke videoverhalen te vertellen.

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg – 28 november 2019

Ben je als verpleeg- of zorgkundige werkzaam binnen de ouderenzorg of ben je geïnteresseerd in werken met ouderen? In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. We helpen je ook bij het aanbieden en toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperking.

Vrijwilligersmanagement – start 4 november 2019

Na het volgen van deze tweedaagse opleiding heb je een basis om jouw werking uit te bouwen binnen de toekomstige tendensen van het vrijwilligerswerk. Deze opleiding mikt op een hedendaagse inbedding van vrijwilligerswerk in je organisatie.