Kennisopleiding

Vonk organiseert kennisopleidingen rond de volgende thema's

Alle opleidingen op een rijtje

Kennisopleiding


Aan de slag met BBC 2020 en de beleidsrapporten – 13 mei 2019

Een praktische toelichting voor wie inzicht wil verwerven in de opbouw van de beleidsrapporten.. We vertrekken vanuit de meest recente regelgeving (decreet lokaal bestuur en BBC 2020) en behandelen alle relevante documenten.

Actualia – overheidsopdrachten – 19 juni 2019

Na deze opleiding ken je de laatste evoluties inzake overheidsopdrachten, zoals aangescherpt door de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State.

Arbeidsduur: Deeltijdse arbeid – 8 oktober 2019

Een lokaal bestuur dat deeltijdsen tewerkstelt, dient een aantal richtlijnen in acht te nemen. Enerzijds dienen de grenzen inzake deeltijdse arbeid te worden gerespecteerd. Deze grenzen verschillen naargelang de personeelscategorie waarin het personeelslid werkzaam is. Anderzijds gelden ook bepaalde formaliteiten inzake de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, het bijhouden van uurroosters, enz… In de opleiding ‘Deeltijdse arbeid’ maakt Els Meersseman je wegwijs in deze ingewikkelde materie zodat je gewapend bent bij een mogelijke inspectie en zodat je een goede planning kan maken en correcte inschatting van de kostprijs voor het tewerkstellen van deeltijdse personeelsleden.

Archiefbeheer – Specialisatie – start 9 september 2019

Werk je in een archiefdienst en heb je al de basisopleiding archief gevolgd of heb je reeds voldoende praktijkervaring? Tijdens deze opleiding verwerf je de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om in een archiefdienst te werken.

Basisopleiding overheidsopdrachten – start 13 mei 2019

In deze opleiding leer je de wetgeving overheidsopdrachten kennen en leer je ze toepassen. Na het verklaren van begrippen komt de praktijk aan bod: de juiste procedure kiezen, een bestek opmaken, de informatie verwerken en een keuze maken, toezien op de uitvoering ...

Beter online communiceren over je evenementen – 7 mei 2019

Planning is alles als het over eventcommunicatie gaat. Maar op welke kanalen zet je best in? Hoe lang op voorhand begin je te communiceren? En hoe verhouden online en offline zicht tegenover elkaar? Na deze workshop ga je naar huis met een retroplanning voor je online communicatie.

Burgerlijke stand – Afstamming (6 uur) – start donderdag 3 oktober 2019

Je krijgt inzicht in de belangrijkste afstammingsregels die door de burgerlijke stand moeten worden toegepast zodat je de burgers adequaat over alle aspecten van afstamming zal kunnen adviseren.

Burgerlijke stand – Belg zijn of worden (6 uur) – dinsdag 22 oktober 2019

Weten aan wie de Belgische nationaliteit kan worden toegekend en hoe. Inzicht krijgen in de taken van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het Parket van de Procureur des Konings inzake nationaliteitsdossiers. Na de opleiding heb je een overzicht van de diverse vormen van wie Belg is en wie Belg kan worden en inzicht in de grote lijnen van die procedures.

Burgerlijke stand – Inleiding internationaal privaatrecht (6 uur) – donderdag 17 oktober 2019

Je leert het Internationaal Privaatrecht kennen zodat je zelf aan de slag kunt met buitenlandse documenten en in staat zal zijn om na te gaan hoe je met internationale aspecten van familierelaties moet omgaan.

Burgerlijke stand – Overlijden-begraven (6 uur) – start donderdag 14 november 2019

Je leert de reglementering over begraafplaatsen en lijkbezorging kennen en je krijgt inzicht in het begraafplaatsenbeheer. Op die manier zal je de burgers correct kunnen te woord staan. We sluiten de sessie af met een bezoek aan het crematorium van Brugge.

Burgerlijke stand – Samenleven (6 uur) – start maandag 25 november 2019

Je leert de verschillende manieren van samenwonen en de vormvereisten en de te volgen procedures inzake huwelijk en wettelijke samenwoonst kennen. We helpen je ook op weg om de juiste procedures te volgen en relevant bronnenmateriaal terug te vinden.

Burgerzaken – Burgerlijke stand – start donderdag 3 oktober 2019

In deze opleiding komen de belangrijkste taken en procedures van ambtenaren van de burgerlijke stand aan bod. Verschillende docenten brengen in 5 vakken de nodige kennis en vaardigheden bij over afstamming, samenwonen & huwen, overlijden en begraven, Belg zijn en worden, en internationaal privaatrecht. Je volgt de opleiding als een geheel of je kiest voor één of meerdere losse vakken.

Collegagroep diensthoofden burgerzaken – start 17 september 2019

De School voor Bestuursrecht startte enige jaren geleden een collegagroep op voor diensthoofden en medewerkers burgerzaken. Na een grondige evaluatie van deze collegagroep heeft Vonk een nieuw aanbod uitgewerkt om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de besturen: • Inschrijving op jaarbasis: opbouwen van een hechte netwerkgroep met engagement om van elkaar te leren • De collegagroep richt zich enkel nog naar diensthoofden: grotere gedeeldheid van de thema’s die aan bod komen gezien hun gelijkaardige verantwoordelijkheden.

Collegagroep overheidsopdrachten – start 11 maart 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met collega's uit andere besturen ervaringen uitwisselen wat betreft overheidsopdrachten voor administratieve diensten. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er wordt ook telkens een deskundige uitgenodigd om een centraal thema te bespreken. Dit thema wordt door de deelnemers gekozen.

Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht – 23 september 2019

Op 1 januari 2019 treedt het decreet lokaal bestuur (DLB) in werking. Wil je kennis krijgen van de hoofdlijnen van dit decreet en welke nieuwigheden het brengt in vergelijking met het gemeentedecreet ? In een halve dag word je door het decreet lokaal bestuur gegidst en gewezen op de belangrijkste wijzigingen die het decreet meebrengt.

Decreet lokaal bestuur: grondige studie – start donderdag 10 oktober 2019

Tijdens deze opleiding verwerf je in 8 lessen een grondige kennis van het decreet lokaal bestuur met het oog op een dagelijks functioneren binnen een doorsnee Vlaamse gemeente.

E-Procurement -13 juni 2019

Je leert alles over digitale overheidsaanbestedingen: Hoe beslis je om digitaal aan te besteden? Hoe plaats je een aanbesteding online? Hoe beslis je over de digitale offertes? Ook testen we de nodige applicaties praktisch uit.

Handhaving ruimtelijke ordening – module 1 – RO – Regelgeving – start 7 mei 2019

Op 1 maart trad het handhavingsdecreet omgeving in werking, waardoor de manier van handhaven binnen de regelgeving stedenbouw drastisch veranderd is. Mensen op het terrein hebben nood aan opleiding en vragen zich af: wat zijn exact onze bevoegdheden? Hoe en wanneer moeten wij nieuwe instrumenten inzetten? Hoe maken we correcte documenten? Welke procedures doorloopt een dossier? Er wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid om ook even in te pikken op de omgevingsvergunning en de implicaties daarvan op de handhaving: hoe loopt de koppeling/ onlosmakelijk verbondenheid tussen milieu en RO? Kan iedereen nu alles vaststellen?, ...

Handhaving ruimtelijke ordening – module 2 – 21 mei 2019

Tijdens deze opleiding verwerf je goede kennis van de VCRO en de toepassing ervan.

Handhaving ruimtelijke ordening – module 3 – Vaststellen overtredingen RO als verbalisant – 28 mei 2019

Tijdens deze opleiding leer je als verbalisant RO handhavingsdocumenten voor het vaststellen van overtredingen correct en volledig kunnen opstellen.

Handhaving ruimtelijke ordening – module 4 – Herstel vorderen als stedenbouwkundig inspecteur – 4 juni 2019

Tijdens deze opleiding leer je als stedenbouwkundig inspecteur handhavingsdocumenten voor het bekomen van herstel correct en volledig opstellen en een herstelvordering schrijven.

Herkennen en hanteren van moeilijk begrijpbaar gedrag in de ouderenzorg -donderdag 24 oktober 2019

Het doel van de opleiding is om de frequentie en de ernst van probleemgedrag bij cliënten te verminderen door vroegtijdige herkenning. Daarnaast is het de doelstelling om medewerkers te helpen omgaan met cliënten met probleemgedrag aan de hand van enkele zeer praktische, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare werkmodellen in de praktijk.

Intervisie animatieverantwoordelijken – start 10 oktober 2019

Tijdens 4 bijeenkomsten per jaar kan je met animatieverantwoordelijken uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen. Er worden 2 algemene intervisiesessies en 2 inhoudelijke sessies voorzien.

Intervisie DVC

Met deze intervisie willen we ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken van DVC's. Het programma wordt opgemaakt in samenspraak met de deelnemers. Er worden 2 sessies opleiding voorzien rond thema's die door de deelnemers zelf gekozen zijn. Daarnaast zijn er 2 sessies waarbij eigen cases worden behandeld.

Introductiepakket burgerzaken – start 14 maart 2019

Ben je nieuw op de dienst burgerzaken en wil je inzicht krijgen in de basisprincipes van het personen- en familierecht? Wil je meer weten over de bevoegdheden van een ambtenaar van de burgerlijke stand? Wil je burgers op een correcte manier te woord kunnen staan?

Meer halen uit je Facebook pagina – start 4 juni 2019

6,6 miljoen Belgen zitten op Facebook. Een eigen pagina oprichten en berichten posten is niet zo moeilijk. Maar wat dan? Hoe ga je als stad, gemeente of organisatie de dialoog aan met je doelpubliek? Hoe promoot je je aanbod? En wat doe je met negatieve reacties?

Notuleren- start 4 juni 2019

Je leert in deze opleiding correct notuleren. We besteden aandacht aan de juiste onderdelen, de ondertekening, bewaring en andere procedures.

Opmaak sociale balans + GPMI – 23 april 2019

Als maatschappelijk werker van een OCMW die een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou als maatschappelijk werker hierin kan ondersteunen. Tevens kan de sociale balans als basis dienen voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding krijg je niet alleen een overzicht van de theorie. Je gaat ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Optimaliseer processen met lean – start 14 oktober 2019

In deze opleiding leer je hoe je lean kan toepassen in de werkomgeving om zo efficiënter te kunnen werken. We maken een mix van theorie en oefeningen, zodat de kennis optimaal geïntegreerd wordt en resulteert in een vaardigheid en attitude die kan toegepast worden op de verbetering van de dienstverlening.

Overheidsopdrachten – elementaire beginselen – 7 oktober 2019

Zoek je een eerste kennismaking met de wetgeving overheidsopdrachten? Heb je in jouw functie noties van de wetgeving overheidsopdrachten nodig maar moet je die niet zelf toepassen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Pachtwet

Word je als ambtenaar van een lokaal bestuur soms in de uitoefening van jouw functie met de pachtwet geconfronteerd? Tijdens deze opleiding verwerf je basiskennis in de achtergrond en samenstelling van de pachtwet en leer je hoe deze juist toe kunt passen in de praktijk.

Personeelsadministratie – Module 5: Ziekte en re-integratie – 9 mei 2019

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om de personeelsadministratie met betrekking tot ziekte correct af te handelen.

Personeelsadministratie – Module 7: Zorgkrediet en thematische verloven – 23 april 2019

Na deze opleiding weet je hoe het systeem van het Vlaams Zorgkrediet voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector in elkaar steekt. Je leert welke verschillende vormen van thematische verloven er bestaan zodat je vragen van collega's en medewerkers kan beantwoorden en hen kan helpen met de nodige papieren.

Personeelsadministratie – Module 8: Pensioenen – 14 mei 2019

Jouw werknemers vertrouwen op hun personeelsdienst om deze laatste stap in hun loopbaan vlot, met kennis van zaken en tijdig te nemen. Deze opleiding stelt je in staat om een antwoord te formuleren op de meest voorkomende vragen en biedt je een overzicht van de na te leven formaliteiten.

Personeelsadministratie – start 8 januari 2019

Werk jij als medewerker op een personeelsdienst van een lokaal bestuur? En ben je recent in dienst gekomen of wil je jouw kennis bijschaven? Kom dan naar het opleidingstraject personeelsadministratie!

Rationeel watergebruik – 16 mei 2019

In deze opleiding leer je de wateraudit uitvoeren aan de hand van een checklist. Je krijgt ook nuttige tips en besparingsmogelijkheden.

Succesvol selecteren van nieuwe medewerkers – start 3 december 2019

Eens succesvol selectiebeleid leidt tot een succesvolle organisatie. Het selecteren van de juiste mensen voor elke functie is van essentieel belang. Maar hoe pak je dit nu juist aan? In deze opleiding gaan we vanuit een praktijkgerichte insteek in op de verschillende fasen van een selectieprocedure en gaan we dieper in op hoe je de kans vergroot om de juiste keuze te maken.

Supervisie vertrouwenspersonen – start 15 oktober 2019

Een vertrouwenspersoon heeft een cruciale rol wanneer zich een concrete conflictsituatie of risico's voordoen op de werkvloer. Op dat ogenblik neemt de vertrouwenspersoon een luisterende en informerende rol op. De vertrouwenspersoon geeft advies en werkt aan oplossingen, maar dit vergt uiteraard de nodige kennis en vaardigheden. Deze supervisie geeft je de nodige theoretische kaders en reikt je ook de nodige handvaten aan om je verder te versterken in deze functie.

Traject recht op feedback: hoe ontwikkel ik een nieuw systeem voor onze organisatie? – start 7 mei 2019

Het klassieke systeem van de tweejaarlijkse functionerings- en evaluatiecyclus is niet meer verplicht. Vele besturen gaan op zoek naar een alternatief in het kader van het ‘recht op feedback’. Het traject recht op feedback is de ideale manier om te leren hoe een verandertraject in het kader van ‘recht op feedback’ vorm krijgt. We gaan samen met u aan de slag, stellen de juiste vragen en begeleiden u bij het formuleren van een antwoord. Zo wordt u op weg gezet om tot een nieuw systeem te komen rond het geven van feedback en het evalueren. Inhoudelijk vertrekpunt is dagdagelijks motiveren en feedback geven als kern en remediëren waar nodig. We bieden geen strikt model aan, maar een modulair traject dat leidt tot een nieuw systeem op maat van uw organisatie. We werken aan de hand van een werkboek dat de concrete basis zal vormen voor het nieuwe systeem in jouw organisatie.

Valse papieren: fraude bij identiteitsdocumenten – 28 november 2019

Als je tijdens de uitvoering van jouw functie vaak in contact komt met officiële identiteitsdocumenten, dan ben jij een belangrijke schakel in het herkennen van fraude! Na deze opleiding ken je de meest courante veiligheden van de Belgische identiteitsdocumenten en kan je deze op echtheid controleren.

Video maken met je smartphone – 17 september 2019

Vandaag kan je met eenvoudige middelen je smartphone omtoveren tot een film- en montagetoestel. In deze hands-on workshop leer je met jouw smartphone professionele opnames maken en deze nadien monteren tot een wervend videoverhaal. Je krijgt alle instrumenten aangereikt om als mobiele reporter leuke videoverhalen te vertellen.

Vind Europese subsidies voor je project – start 25 maart 2019

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. Provincie West-Vlaanderen (dienst EEIS) wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een Europees projectvoorstel? Wil je de slaagkansen van je projectvoorstel vergroten?

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg – 28 november 2019

Ben je als verpleeg- of zorgkundige werkzaam binnen de ouderenzorg of ben je geïnteresseerd in werken met ouderen? In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. We helpen je ook bij het aanbieden en toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperking.

Workshop – Kwetsbaarheid van het budgetbeheerproces – 27 mei 2019

Audit Vlaanderen voerde meerdere forensische audits over het thema 'budgetbeheer' uit en stelde ook tijdens de thema-audit budgetbeheer vast dat het budgetbeheer een zeer kwetsbaar proces is voor onregelmatigheden. Aan de hand van een casus ontdek je de mogelijke risico's en beheersmaatregelen in de verschillende fasen van het budgetbeheerproces vanaf de intake tot de eventuele uitstroom van een cliënt.

Workshop – Kwetsbaarheid van het budgetbeheerproces – 6 mei 2019

Audit Vlaanderen voerde meerdere forensische audits over het thema 'budgetbeheer' uit en stelde ook tijdens de thema-audit budgetbeheer vast dat het budgetbeheer een zeer kwetsbaar proces is voor onregelmatigheden. Aan de hand van een casus ontdek je de mogelijke risico's en beheersmaatregelen in de verschillende fasen van het budgetbeheerproces vanaf de intake tot de eventuele uitstroom van een cliënt.