Examenreglement

Toepassingsgebied

Onderstaand examenreglement is van toepassing op alle examens die Vonk organiseert, m.u.v. de examens die Vonk organiseert in het kader van erkende opleidingen. Voor de organisatie van erkende opleidingen dient Vonk rekening te houden met de richtlijnen van de instantie die de erkenning verleent. Wens je meer informatie, richt je dan tot het examensecretariaat.

Algemeen

Het doel van het examen is om de cursist feedback te geven over de mate waarin de geleerde materie beheerst wordt. We raden deelname dan ook aan.
De besturen kunnen evenwel bepalen dat hun medewerkers niet aan het examen deelnemen.

Examensecretariaat

Het secretariaat van Vonk is het centrale meldpunt en informatiecel voor alle bij de examens betrokken partijen. Alle feiten die betrekking hebben op de organisatie en het verloop van de examens worden onmiddellijk aan het examensecretariaat gemeld.

Een cursist verwittigt, behoudens geval van overmacht, onmiddellijk het examensecretariaat wanneer hij/zij om een geldige reden niet kan deelnemen aan een examen:

Koning Leopold III laan 41
8200 Sint-Andries
050 40 34 50
info@apbvonk.be

Uitnodiging en inschrijving

De datum van het examen wordt meegedeeld bij de bekendmaking van de opleiding. Het inschrijven voor de opleiding betekent dat de cursist automatisch deelneemt aan het examen. Wie niet deelneemt, verwittigt onmiddellijk het examensecretariaat. Als een cursist niet deelneemt aan het examen, kan Vonk dit laten weten aan de werkgever.

Indien een cursist niet slaagt voor het examen wordt hij/zij uitgenodigd voor het herexamen. Bij niet slagen voor het herexamen of niet deelnemen aan het herexamen worden geen bijkomende examens voorzien.

Wanneer de cursist niet slaagt voor het herexamen of niet deelneemt aan het herexamen en toch het examen wenst af te leggen, moet hij/zij zich opnieuw inschrijven voor de opleiding en het inschrijvingsgeld of een examenvergoeding (€ 25 à € 50) betalen.

Examenvorm

De examenvorm wordt bij de aanvang van de cursus aan de cursisten meegedeeld. De directeur kan, om ernstige redenen, individuele afwijkingen toestaan op de vastgestelde examenvorm. De cursist dient dit aan te vragen.

Beoordeling

Bij sommige examens is er een kwalitatieve feedback. Hierbij is geen herexamen voorzien, tenzij het bestuur zelf dit vraagt (zie ook examenvergoeding).

De beoordeling van het resultaat van een vak komt toe aan de docent.

Bij mondelinge examens wordt per cursist een examenfiche ingevuld.

Het secretariaat bewaart deze fiches en de schriftelijke examens tot 60 dagen na datum van de bekendmaking van het resultaat.

Inzagerecht

De cursisten hebben het recht hun examendocumenten in te kijken op het secretariaat. Zij richten hiervoor een vraag aan het examensecretariaat zodat een afspraak kan gemaakt worden.
De inzage dient aangevraagd te worden binnen 10 dagen na bekendmaking van de resultaten.

Regeling van geschillen

Wanneer een correct verloop van de examens in het gedrang komt door onregelmatigheden of conflicten, dan wordt dit gemeld aan het examensecretariaat. De directeur bemiddelt en neemt maatregelen om een correct verloop van de examens te waarborgen. Bij ernstige onregelmatigheden beslist de directeur na het horen van betrokkenen.

Vereisten om te slagen

Een cursist slaagt voor een vak wanneer hij/zij minstens 50 % van de punten behaalt.

Als een examen geëvalueerd wordt via kwalitatieve feedback bevat de evaluatie sterke punten en werkpunten. Er wordt geen uitspraak gedaan over al of niet slagen.

Mededeling resultaten

De examenresultaten worden meegedeeld aan de cursist.

Op vraag van de werkgever van de cursist, worden de resultaten ook meegedeeld via de betreffende vormingsverantwoordelijke.

De examenresultaten worden niet aan derden meegedeeld.

Organisatie herexamens

Wanneer een cursist niet kan deelnemen aan het examen of niet slaagde, dan krijgt de cursist de kans om dit op een ander ogenblik in te halen.

Dit herexamen zal ten vroegste 3 weken na het examen georganiseerd worden. Indien mogelijk zal het herexamen georganiseerd worden samen met het examen van de volgende opleiding.

Onvoorziene gevallen

Het directiecomité, op advies van de directeur, beslist over alle betwistingen en interpretaties betreffende dit reglement, alsook over alle andere zaken die niet voorzien zijn in dit reglement. Het directiecomité kan de directeur opdragen hierbij op te treden.