Startersopleiding gemeenschapswacht najaar 2022

Doelstelling

In deze erkende (door de FOD Binnenlandse zaken) opleiding leer je alle aspecten van de taken van een gemeenschapswacht. De verschillende modules zorgen ervoor dat je nog sterker in het werkveld zal staan.

Na het volgen van de opleiding voldoe je aan de verplichte opleidingsvoorwaarden voor het uitoefenen van de functie van gemeenschapswacht.

Programma

 • Wettelijk kader – studie van de rechten en de plichten van de gemeenschapswachten (vaststellers):
  – Kennis wettelijk kader
  – Kennis organisatie en politie
  – Gemachtigd opzichter
  – Wegcode
  – Lokaal veiligheidsplan
  – Lokaal veiligheidsbeleid
  – Preventietechnieken
 • Technieken van verbale en non-verbale communicatie
 • Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
 • Conflicthantering met inbegrip van positieve conflictbeheersing met minderjarigen
 • Redactionele vaardigheden
 • Eerste hulp bij ongevallen
 • Observatie en rapportering
 • Fysieke ontwijkingstechnieken
 • Sport- en conditietraining

(108 lesuren + 4 lesuren geïntegreerde proef)

Lessenrooster

Het uitgebreid lessenrooster met trainers en locaties vind je hier.

Werkvorm

De opleiding wordt interactief gegeven. Mogelijke werkvormen zijn:

 • Doceren
 • Groepsgesprek
 • Oefeningen
 • Rollenspelen
 • Praktijkvoorbeelden

Voorkennis:

Geen.

Het initiatief tot inschrijving voor de opleiding is vrij.
De kandidaat kan echter slechts aan de opleiding deelnemen indien hij voldoet aan een aantal voorwaarden:

 • De kandidaat moet minimum 18 jaar oud zijn.
 • De kandidaat mag niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
 • De kandidaat moet een uittrekstel uit het strafregister voorleggen dat bij de aanvang van de opleiding maximum 6 maand oud is.
  Zowel attest 595 als 596.1 of 596.2 zijn hiervoor ok.
 • De kandidaat mag geen feiten gepleegd hebben die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht uitmaken.
 • Bewijs dat de kandidaat onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat en in dit laatste geval, sedert drie jaar zijn wettige hoofdverblijfplaats heeft in België.
 • De kandidaat moet een identiteitsdocument of een historiek uit het bevolkingsregister voorleggen.

Examen

Voor elk vak moet je een examen afleggen. De vorm van de examens is echter divers: schriftelijke proef, permanente evaluatie, rollenspel, …
Je bent geslaagd als je minimum 50% haalt voor elk vak en  60% voor de volledige opleiding.

Wat mee te brengen naar de les?

 • Lunchpakket (met uitzondering van de laatste lesdag op 10/11)
 • Dag 2 gemachtigd opzichter en wegcode
  – uniform
  – verkeershesje
  – 3 kleuren band voor de linker arm
  – plakkaat met C3
 • Dag 10 namiddag, dag 11 namiddag, dag 12 namiddag en dag 14 voormiddag – sport en conditietraining; fysieke ontwijkingstechnieken
  – gemakkelijke sportieve kledij
  – makkelijke wandelschoenen (ENKEL dag 14)

Groepsgrootte

Er kunnen max 14 personen deelnemen (we houden rekening met social distancing nav het coronavirus)


Prijs

1.400,00€
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Locatie 2

Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV)
Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem

Urenschema

De lessen vinden plaats op verschillende locaties. Klik daarom zeker eens door naar het uitgebreid lessenrooster.

Inschrijven

Indien je meerdere personen wil inschrijven, pas dan het aantal aan
Beschikbaar Tickets: 10
Het Indien je meerdere personen wil inschrijven, pas dan het aantal aan ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.