Introductie omgeving – module 5: pragmatische handhaving

Doelgroep

Iedereen die handhavingsbevoegdheden kregen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) of interesse heeft in het uitwerken van een beleidsvisie hierover:

  • politie
  • (aspirant) gemeentelijke stedenbouwkundige verbalisanten
  • (aspirant) gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs
  • burgemeesters

Voorkennis

Kennis van de regelgeving ruimtelijke ordening

Doelstelling

Gemeentelijke verbalisanten en inspecteurs RO geven soms aan niet precies te weten hoe lokale handhaving te organiseren. In vele gevallen blijft men symptomen bestrijden of louter reactief handelen op basis van klachten.  Deze werkwijze heeft zelden een ruimtelijk effect waardoor handhaving vaak dode letter blijft of verdampt tot enkele sporadische acties per jaar.

Om effectief en efficiënt te handhaven, moet evenwel aan een aantal basisvoorwaarden voldaan zijn.  Eigen prioriteiten vastleggen is essentieel en een gestructureerde aanpak op poten zetten eveneens.

In dit opleidingsonderdeel wordt daarom de eigenzinnige werkwijze van Sint-Martens-Latem voorgesteld.  Dit gebeurt door toelichting bij het eigen Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening, waarbij voortdurend de link gelegd wordt met het gemeentelijke Afwegingskader Goede Ruimtelijke Ordening.

Handhaving start immers preventief bij duidelijke informatie en heldere regels of voorwaarden in de omgevingsvergunning.

Bedoeling is een ‘model’ voor te stellen dat -mits wat nuancering- in iedere andere gemeente kan gebruikt worden.  De deelnemer kan nadien beter prioriteiten bepalen en heeft zicht op de praktische kant van de procedure.  De klemtoon ligt hierbij op transparantie en efficiëntie, niet op juridische procedures en betwisting.

De cursus is zeer feitelijk en praktisch opgebouwd om de (beginnende) handhaver op weg te zetten.

Programma

Deze module kadert in de opleiding ‘Introductie omgeving’ en heeft tot doel een introductie en actualisatie te geven van de regelgeving Ruimtelijke ordening en milieu met volgende 5 modules:

Programma van module 5: handhaving

In de voormiddag wordt het prioriteitenkader i.c.m. het afwegingskader voorgesteld van de gemeente Sint-Martens-Latem.  Door voorbeelden en interactie met de deelnemers wordt stilgestaan bij o.m.:

  • het vastleggen van prioriteiten,
  • het focussen op recente overtredingen en
  • het uitwerken van een handhavingstraject.

Zo zal blijken dan handhaving vooral een kwestie is van proactief handelen, thematische acties en overtuigingskracht, eerder dan repressief achter de feiten aan te lopen.

In de namiddag komen enkele p.v.’s en herstelvorderingen aan bod, die inspirerend kunnen zijn.  Een aantal concrete zaken worden geanalyseerd en besproken met ruimschoots gelegenheid voor vragen of kritiek.

Er wordt dus geen theorie gedoceerd, noch komen alle aspecten van titel VI VCRO aan bod.

Werkvorm

Interactief hoorcollege

Trainer

G. Keukelier, handhavingsambtenaar Sint-Martens-Latem


Prijs

150,00€
€ 150/pp/abonnee Vonk, € 180/pp/niet-abonnee Vonk, vrijgesteld van BTW, lunch inbegrepen
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Urenschema

Deze opleiding gaat door op

09u00 - 16u00
dinsdag 8 november 2022

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar Tickets: 19
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.