Best Practice voor de opmaak, monitoring en bijsturing van het Meerjarenplan in kleine gemeenten

Doelgroep

Financieel beheer, Algemeen Directeurs, Beleidscoördinatoren.

Voorkennis

Een basiskennis over BBC, opmaak en rapportering inzake MJP is een meerwaarde maar hoeft niet.

Doelstelling

We reiken de tools aan die we gebruiken in een kleine gemeente om op een kwalitatieve manier te bouwen aan een beheersbaar MJP inzake opvolging en rapportering.

We gaan ook in op hoe je vanuit een brede omgevingsanalyse kan focussen op een gedragen MJP, zowel op ambtelijk als politiek niveau. Gedragenheid niet louter in de zin van “inhoud”, maar ook op vlak van proces. Welke methoden van rapportering kunnen worden gebruikt, naast deze die verplicht zijn opgenomen in BBC, om kort op de bal bij te sturen in functie van het maximaal behalen van de gestelde doelen. Wat zijn hierbij mogelijke valkuilen. Waar kunnen brugjes gemaakt worden naar andere rapportages/doelstellingen.

Programma

  • Monitoren per kwartaal van de voortgang op financieel en inhoudelijk vlak van het MJP en rapportering op politiek en ambtelijk vlak.
  • Na opmaak van een gedragen MJP op ambtelijk en politiek vlak blijvend inzetten op het laten leven van de verantwoordelijkheid van de diverse trekkers van acties binnen het MJP.
  • Hoe inzetten op het beheersbaar houden van de rapportering om vooral, kort op de bal te kunnen bijsturen in functie van anomalieën en nastreven van een hoge realisatiegraad.
  • De kwartaalopvolging inzetten als motor/katalysator voor de volgende aanpassingen Meerjarenplan, het verplicht opvolgingsrapport, kerncijfers, …

Werkvorm

We gaan in deze opleiding zo veel als mogelijk in op de dagelijkse praktijk. Hoe die soms botst met het theoretisch kader, maar vooral hoe we deze praktijk gaan gebruiken om maximaal te focussen op onze LT doelstellingen.

We wisselen de ex cathedra af met korte oefeningen en laten ruimte voor input en discussie en het vormen van netwerk.

Trainer

  • Jurgen Vanoverberghe is Financieel Directeur in Kuurne. Hij is licentiaat EW en volgde de lerarenopleiding. Hij heeft ruime ervaring binnen het financieel beheer en binnen BBC.
  • Wim Dewever is Master Politieke Wetenschappen en werkt als Beleidscoördinator bij Kuurne. Hij heeft ruime ervaring met beleidsvoorbereiding en –planning, monitoring en beleidsevaluatie.

Prijs

185,00€
Online

Plaats

Online
online
Sold out!