Aanbod voor de zorgsector – communiceren met collega’s, bewoners, familieleden. Leidinggeven. Omgaan met conflicten, emoties, diversiteit. Samenwerken

Plaats

Inhuis
Wij verzorgen deze opleiding ook in jouw organisatie. Vraag vrijblijvend een inhuisofferte aan

Vonk voorziet in een specifiek in-huis aanbod voor personeelsleden in de zorgsector. De onderwerpen richten zich naar alle personeelsgroepen die actief zijn binnen de zorgsector. De inhoud van de opleiding wordt op maat van de groep en het OCMW opgemaakt. Thema’s kunnen over één of meer sessies lopen. Een sessie duurt minimaal 3 uur.

Je kan er als organisatie ook voor kiezen om projectmatig te werken rond een bepaald thema. Hierbij werken we op maat van de organisatie een project uit. Een project kan over meer jaren lopen en altijd verdiept worden, afhankelijk van de noden van de organisatie.

Opleiding rond omgaan met …

… collega’s.

Hoe geeft u een opmerking?

 • U bent het niet altijd eens met een collega…;
 • of u wilt niet op hetzelfde moment verlof nemen…;
 • u vindt die werkwijze van een collega nogal omslachtig…;
 • of u wilt beter afstemmen op het tempo van uw collega.

In de omgang met collega’s is het belangrijk uw eigen mening te formuleren met respect voor het standpunt van de andere en met het oog op het behoud van een positieve werkrelatie.

U leert in deze opleiding hoe u feedback of kritiek op een opbouwende manier kan geven.

Wat bij conflicten?

‘Ik vermijd het liefst conflicten, want die komen de sfeer en de werkrelaties niet ten goede’… een uitspraak die wel vaker gebruikt en gehoord wordt.
Het conflict uit de weg gaan of het toedekken laat het probleem niet verdwijnen. We stellen de zaak uit, in de hoop dat het tij wel zal keren…

Wat een conflict is, hoe het ontstaat en hoe u ermee om kan gaan, leren we in deze opleiding.

Hoe werkt u goed samen?

Als u in de zorgsector werkt, hebt u naast uw specifieke beroepskwalificaties nood aan vaardigheden om in groep te werken. Deze vorming is bedoeld om u inzicht te geven in de positie of rol die u kan innemen in groep, en in de manier waarop u uw inbreng kan optimaliseren.
We staan stil bij vragen als:

 • Wat zijn de eigenschappen van een goed team?
 • Welke rol speel ik en kan ik ook andere rollen oppakken?
 • Wat levert samen-werken op?

We vertrekken vanuit de eigen werkrealiteit. We formuleren het doel en kijken wat de belemmeringen zijn bij de samenwerking. Wat zijn de sterke kanten, welke extra ondersteuning is er nodig?

… leidinggevenden.

Wat kan, mag, moet u … tijdens een functionerings- en evaluatiegesprek met uw chef?

Leidinggevenden zijn meestal opgeleid om functionerings- en evaluatiegesprekken te voeren. Ze weten hoe ze zich kunnen voorbereiden, hoe het gesprek te structureren. De doelstellingen die ze willen bereiken zijn bekend….

Daarbij verwachten ze een ernstige inbreng van hun medewerker.
Wat precies een functioneringsgesprek is, wat de bedoeling ervan is, waarover gesproken kan worden, wat een evaluatiegesprek inhoudt, hoe u zichzelf kan evalueren… zijn onderwerpen die aan bod komen in deze opleiding.

Hoe formuleert u uw mening?

Meedelen aan de chef dat u een betere manier hebt gevonden om die maaltijdbedeling tot een goed einde te brengen…
Vragen aan de chef of u een opleiding kan volgen…
Tegen de mening van uw directe leidinggevende ingaan…
Hoe doet u dat nu het best? Hoe kan u uw mening kwijt op een duidelijke en klare manier?
In deze sessie oefent u om uw ideeën, meningen, opvattingen helder en assertief te formuleren… en ondervindt u wat het effect ervan is.

… bewoners.

Bestaan “lastige” bewoners?

Is Marietje van kamer 102 lastig, of vinden wij het lastig om elk half uur naar haar kamer te moeten lopen?
Hoe kijken we aan tegen het gedrag van onze bewoners?
Wat zijn hun verwachtingen en hoe gaan we ermee om?
Wat verwachten wij zelf?

Deze sessie brengt tips en suggesties over bovenstaande vragen. Of hoe u een last lichter kunt maken.

Omgaan met culturele verschillen

In de toekomst zal de zorgsector steeds meer geconfronteerd worden met culturele verschillen. Tijdens deze sessie staan we stil bij wat de typische kenmerken zijn van andere culturen en hoe we daar het best mee omgaan.

Verwachten we dat de bewoners zich aan ons aanpassen of passen wij ons aan aan de bewoners? Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing.

Omgaan met agressie

Medewerkers in de zorgsector worden af en toe geconfronteerd met agressief gedrag… We weten niet altijd hoe hier goed mee om te gaan. We worden zelf agressief, onzeker of bang… Deze gevoelens belemmeren ons om de situatie écht goed aan te pakken.

Deze vaardigheidstraining leert u controle te krijgen over de situatie zonder zelf agressief te handelen. Zo blijft communicatie met de agressieve andere mogelijk.
Volgende vragen komen aan bod:

 • Wat is agressie?
 • Welke vormen van agressie (fysisch, verbaal, mentaal) bestaan er?
 • Welke methodes kunnen agressie of de dreiging ervan stoppen?
 • Hoe beïnvloedt onze eigen reactie het incident?
 • Hoe kan onze houding ingezet worden om een incident te de-escaleren?

Wilt u een maximaal effect halen uit deze training dan is het aangeraden hiervoor een 2-tal dagen uit te trekken. We werken vanuit de praktijksituaties van de deelnemers.

Omgaan met emoties

Zorgverleners worden vaak met emoties geconfronteerd, zowel bij zichzelf als bij de bewoner. We denken hierbij aan angst, verdriet, boosheid,…Het is niet altijd makkelijk hiermee om te gaan. In de opleiding leren we emoties herkennen. We zoeken tegelijk naar mogelijke manier om met deze emoties om te gaan, zowel bij onszelf als bij anderen.

Omgaan met diversiteit

We leven in een samenleving waar de bevolking veel verschillen toont: laaggeschoolden, hooggeschoolden, mensen uit de meest uiteenlopende subculturen en mensen uit alle hoeken van de wereld.

Ook in de zorgsector krijgen we te maken met een enorme variatie achtergronden, waarden en normen, zowel bij de klanten en hun familie als bij collega’s.

De ervaring leert dat het niet altijd eenvoudig is om met die diverse groepen om te gaan. Tijdens deze opleiding staan we stil bij de verschillen waarmee u geconfronteerd kan worden, bij de eigen identiteit en diversiteit in het algemeen. Vervolgens denken we na over wat cultuur is. Ten slotte leren we aan de hand van oefeningen welke basishoudingen belangrijk zijn in de communicatie met de diverse klanten.

… familie.

Gesprekspartner of noodzakelijk kwaad?

Bij de opname wordt niet alleen de bejaarde opgenomen, we nemen ook de familie op. Als verzorgende is het belangrijk om na te gaan wat de verwachtingen zijn van de familie tegenover de verzorgenden en omgekeerd.

Hoe kunnen we op elkaar inspelen en een goede communicatie tot stand brengen?
Welke verklaringen zijn er voor het gedrag van bepaalde families?
We gaan op zoek naar een oplossing voor de families uit de eigen praktijk.

… externe klanten.

Hoe spreekt u hen aan?
Hoe drukt u zich duidelijk uit?
Hoe beantwoordt u de telefoon?

In dit aanbod komen volgende vier luiken aan bod:

 • Uniformiteit in het opnemen van de telefoon: Wat zeggen we, Hoe zeggen we het?
 • Klantgericht telefoneren: Hoe kunnen we doorverbinden, Welke informatie mogen en kunnen we geven?
 • Aanspreken van bezoekers in de gang: Hoe kunnen we mensen klantgericht begeleiden?
 • Communicatie met klanten: Hoe communiceren we als we zelf weinig tijd hebben?

We staan in deze sessie stil bij de eigen moeilijke situaties.

… communicatiemiddelen.

Hoe rapporteert u? Wat schrijft u in het zorgdossier? Wat komt in het overdrachtboek? Hoe maakt u een nota voor de arts?

In deze sessie leert u hoe u op een correcte, nauwkeurige en toegankelijke manier schriftelijke boodschappen formuleert. De vorm en de inhoud van de schriftelijke boodschappen moeten afgestemd zijn op de lezer voor wie de boodschap bedoeld is.

… overlegmomenten.

Hoe vergaderen we?
Wat brengt u in?
Hoe maakt u een goed verslag?

Overleggen, afstemmen, problemen oplossen, meningen uitwisselen, brainstormen… redenen genoeg om te vergaderen en nog eens te vergaderen. Misschien allemaal goed bedoeld, maar niet altijd effectief. Hoe vaak gebeurt het niet dat lange vergaderingen leiden tot vage afspraken, dat de echt belangrijke punten nà de vergadering worden besproken, dat mensen afhaken en niet meer komen opdagen op de vergadering … ?

In deze sessie leert u op een gestructureerde en doelgerichte manier te vergaderen, hoe deelnemers maximaal betrokken kunnen worden, en aan welke voorwaarden een goed verslag voldoet.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: E [email protected] of T 050 40 34 52.


Plaats

Inhuis
Wij verzorgen deze opleiding ook in jouw organisatie. Vraag vrijblijvend een inhuisofferte aan